BORSA DE PERITS TAXADORS PER A TAXACIONS PERICIALS D’IMMOBLES DE PLAN CABANYAL-CANYAMELAR S.A.

19-02-2021

 

La societat pública PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. (PCCSA), requereix d’una taxació actualitzada de les seues existències. Aquestes taxacions hauran de ser realitzades per experts independents, per a la seua presa en consideració en l’auditoria independent de comptes anuals.

En compliment de la Llei de Contractes de Sector Públic i per a dotar de publicitat, concurrència i transparència al procediment de selecció d’aquests/as perits i en aplicació dels principis de transparència, igualtat i no discriminació, PCCSA, per raons d’eficàcia i major objectivitat, pot realitzar una selecció de perits tècnics en concurrència competitiva o acudir a altres bosses constituïdes “ad hoc” per les Administracions Públiques.

A aquest efecte, i tota vegada la coincidència de l’objecte de l’encàrrec a realitzar, l’Ordre 14/2014, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, estableix la designació de perits taxadors, a través d’un sistema de sorteig de les bosses constituïdes prèviament en els respectius col·legis professionals CTAV i CAATIEV.

Resolució Gerencia.