Transparència

NOU PORTAL DE TRANSPARÈNCIA:

http://www.valencia.es/transparenciaspl/web/plan-cabanyal-canyamelar

 

 

 

Informació antiga i no actualitzada de transparència (per accedir a la informació actualitzada entrar en l’enllaç de dalt):

El 10 de desembre de 2013 es publica en el BOE la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que té com a objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

A nivell autonòmic, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comnunitat Valenciana, es va publicar el 8 d’abril en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Esta Llei pretén establir un nou model que regule, d’una banda, l’obligació d’informar i la publicitat de l’acció pública i, d’altra banda, el dret d’accés a la informació pública.

Per això, PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A., com a Societat Anònima constituïda per AUMSA (Ajuntament de València) I EIGE (GVA) , en compliment d’allò que s’ha disposat per ambdós lleis i amb l’objectiu de garantir la transparència de la seua activitat, ha desenrotllat un portal de transparència, per mitjà del que pretén facilitar al públic interessat l’accés a la informació de caràcter institucional, organitzativa i de planificació, així com la de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística.

 

1) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA, PLANIFICACIÓ I PERSONAL

   1.1. Descripció, funcions, centre y mitjans de contacte.

              1.1.1. Plans i programes anuals i plurianuals.

   1.2. Estatuts.

              Estatuts PCC

   1.3. Òrgans de Govern de la Societat.

              1.3.1. Junta General.

                             Junta

              1.3.2. Consell d’Administració.

                             Consell d’Administració

   1.4. RRHH.

              1.4.1. Gerència i alts càrrecs.

                             Acta del Consell d’Administració on s’anomena Gerent

CV Gerent

                             Registre d’obsequis rebuts i entregats

                             Declaració de bens, activitats i drets patrimonials

                             Viatges i desplaçament fora de la CV

                             Declaració d’Adhesió Voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat.

                             Agenda institucional

                             Autorització de l’exercici privat després del cessament

               1.4.2. Relació Llocs de traball i oferta anual d’ocupació.

                                                                Relació llocs de traball

                                                                Representació Sindical en l’empresa

               1.4.3.  Compatibilitats.

 

2) INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

  2.1. Contrats i traballs.

Contrats Primer Trimestre 2016

   2.2. Encàrrecs.

   2.3. Subvencions i ajudes Públiques.

Subvencions

   2.4. Comptes anuals i informe d’auditoría.

         CCAA i Informe de Auditoría 2015

   2.5. Pressupost anual.

   2.6. Termini mitjà de pagament.

Termini mitjà de pagament 2016 de Plan Cabanyal-Canyamelar,S.A.

Juny 2016

Termini mitjà de pagament 2016 Entes GVA.

Maig 2016

   2.7. Convenis subscrits i el seu text íntegre.

   2.8. Comandes de gestió i el seu text.

   2.9. Inventaris de bens i drets.

Inventari immobles PCC

 

3) INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

 3.1. Normativa rellevant.

        Instruccions de Contratació

Nomenament Mitjà Propi GVA

Nomenament Mitjà Propi Excm. Ajuntament de València

Plec Condicions Particulars Licitació L1-016

Acord de la Comisió Bilateral (ARRU)

Acord  Junta de Govern Local (Conveni Col·laboració Ajuntament-GVA – Gestió ARRU)

Acord  Junta de Govern Local (Bases reguladores ARRU)