Pla Especial del Cabanyal

El PEC es l’instrument urbanístic que defineix l’ordenació de l’àmbit territorial i els usos permitits, així com l’estratègia de gestió del patrimoni.

PUBLICACIÓ PEC AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

(Els documents vàlids són totss aquells inclosos en l’epígraf DOCUMENT APROVAT DEFINITIVAMENT, al final de la pàgina)

 

230619 – Publicació BOP

– L’informe ambiental i territorial estratègic es va publicar en el DOGV núm.8820, de 26/05/2020.
– El contingut íntegre del projecte aprovat definitivament està a disposició del públic en la página web que s’indica a continuació, en l’apartat de “Consulta del Registre Autonòmic d’Instruments de Planejament – RAIP”
https://ovius.gva.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES#/inicio

– El Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu entorn urbà de València, ha sigut inscrit en el Registre Autonòmic d’instruments de Planejament Urbanístic amb el nº 46250-4180.

Expedient Urbanex V20230078.

REVERSIONS

 

REVERSIONS DE LES PROPIETATS AFECTADES EN ELS EXPEDIENTS EXPROPIATORIS DE LES UE 5.01 I UE 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR, SUSPÉS PER ACORD DEL CONSELL DE 8 DE JULIO DE 2016.

 

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8099 de data 04.08.2017, s’ha publicat l’anunci relatiu a les propietats afectades per inexecució del planejament incloses en el els expedients expropiatoris de la UE 5.01 i UE 5.02 del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior Cabanyal-Canymelar, suspés per Acord del Ple del Consell de 8 de juliol de 2016.

 

En el Butlletí Oficial de l’Estat número 185 de data 04.08.2017 s’ha publicat l’anunci notificació per a les notificacions que han resultat infructuoses, d’acord amb l’article 44 de la llei 39/2015.

 

PUBLICACIÓ BOE

 

PUBLICACIÓ DOGV