AMPLIACIÓ DE TERMINI ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL (ARRU) CABANYAL-CANYAMELAR.

02-10-2018

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, en sessió de data 14 de setembre de 2018, ha sol·licitat a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori l’ampliació del termini per a l’execució de les actuacions del ARRU Cabanyal-Canyamelar, fins al 31 de desembre de 2019. Aquesta sol·licitud l’haurà de tramitar la Conselleria davant el Ministeri de Foment, conforme el regulat en la disposició transitòria 1a del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2019.

Una vegada siga efectiva aquesta, totes les actuacions qualificades com a actuacions protegibles podran finalitzar fins hui indicada, el 31 de desembre de 2019, encara que la justificació s’haurà de presentar en l’oficina de gestió d’aquesta societat pública amb almenys dos mesos d’antelació.

València a 2 d’octubre de 2018.