Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En la societat Plan Cabanyal-Canyamelar S.A (en endavant, PCCSA) estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals. Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que PCCSA efectua en este lloc web.

La persona titular serà informada amb caràcter previ a la recollida de les seues dades dels aspectes generals regulats en esta política a fi que puga prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les dades, pel que fa als aspectes següents:

1.- Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?

2.- Per a què tractem les teues dades personals?

3.- Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?

4.- Quant de temps conservem les teues dades personals?

5.- Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals

6.- Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

  

1.- Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?

El responsable de les teues dades és la societat Plan Cabanyal-Canyamelar S.A.
Adreça postal: C/Empar Guillem 4, CP 46011, València
Telèfon: 963 56 75 79

 

2.- Per a què tractem les teues dades personals?

 Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb les persones usuàries, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels servicis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb estes.

Si és el cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

 

3.- Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?

 La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades; en altres, el compliment d’una obligació legal per la nostra part; en altres, el compliment PCCSA d’una missió realitzada en interés públic; en altres, la protecció d’interessos vitals, i en altres, l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre la teua petició i/o prestar els nostres servicis; si no les facilites, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el teu consentiment, s’entendrà atorgat de forma inequívoca, i es considera esta aportació un acte afirmatiu clar per la teua banda, que manifestes este consentiment.

 

4.- Quant de temps conservem les teues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres servicis de manera eficient, mentre la persona usuària no en sol·licite la supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’estos supòsits: complir les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona usuària.

En altres casos, el termini de conservació de les dades dependrà del que s’especifique per a cada tractament de dades personals.

 

5.- Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?

 Les dades que ens proporciones poden ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com ara les entitats o organismes als quals hi haja obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

 

6.- Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

  • Dret d’accés: pots preguntar-nos quines dades personals estem tractant.
  • Dret de rectificació: pots sol·licitar-nos la rectificació de dades personals inexactes o que completem les que siguen incompletes, fins i tot per mitjà d’una declaració addicional.
  • Dret de supressió (dret a l’oblit): pots sol·licitar-nos la supressió de les teues dades personals quan no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir; quan retires el teu consentiment; quan hi haja hagut un tractament il·lícit de les dades, o per compliment d’una obligació legal.
  • Dret a la limitació del tractament: en determinades circumstàncies, pots sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teues dades; en este cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular, pots oposar-te al tractament de les teues dades. En eixos supòsits, PCCSA deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Exercir els teus drets

Per a exercir els teus drets en protecció de dades pots formular una sol·licitud en la direcció de correu electrònic info@plancabanyal.es o en C/Empar Guillem 4, CP 46011, València.

Igualment, pots formular reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).