ARRU 2022

SOL·LICITUD D’AJUDES ARRU EL CABANYAL-CANYAMELAR

 

L’Ajuntament de València, va subscriure el 29 d’octubre de 2018, el “Acord de la Comissió Bilateral, relatiu a l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar de València”. Eren parts intervinents d’aquest Acord, el Ministeri de Foment, a través de la Secretària General d’Habitatge, la Generalitat Valenciana, a través del Director General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana i el propi Ajuntament de València a través del seu Alcalde.

Aquest Acord, subscrit en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, té per objecte la concessió de subvencions per concurrència competitiva per a les actuacions de regeneració i renovació urbana dins de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal – Canyamelar de València, declarada per la Generalitat en data 23 d’octubre de 2015.

Sobre la base d’aquest Acord l’Ajuntament de València destinarà 2.000.000 € per a les ajudes per a la reedificació i rehabilitació d’edificis i habitatges dins de l’Àrea de Renovació Urbana El Cabanyal- Canyamelar objecte d’aquesta convocatòria, distribuït de la següent manera:

– Amb càrrec a l’aplicació Pressupostària GD660 15220 78900 per un import d’1.970.000 € del pressupost municipal de l’Ajuntament de València per a l’exercici 2022 distribuïts de la següent manera:

  • 1.655.000 € per a actuacions de rehabilitació d’edificis i habitatges, dels quals 1.101.000 € corresponen a l’aportació econòmica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 554.000 € corresponen a l’aportació econòmica de la Generalitat. El número de les actuacions subvencionables previstes inicialment en aquest apartat ascendeix a 141 habitatges.
  • 315.000 € per a actuacions de reedificació, dels quals 210.000 € corresponen a l’aportació econòmica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 105.000 € amb càrrec a l’aportació econòmica de la Generalitat. El nombre d’actuacions subvencionables previstes en aquest apartat a 7 habitatges.

–  Amb càrrec a l’aplicació Pressupostària GD660 15220 48900 per un import de 30.000 € del pressupost municipal de l’Ajuntament de València per a l’exercici 2022, per a actuacions de reallotjament.

Les actuacions que s’especifiquen a continuació i les subvencions que els corresponen en cada cas, es refereixen a actuacions a desenvolupar tant en edificis d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupades en fila, com a les que es duguen a terme en edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloses les que es desenvolupen a l’interior dels seus habitatges.

Té la condició d’actuacions subvencionables a l’efecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb el que es disposa en l’article 51 del RD 106/2018, les següents:

1.Millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges.

2. Conservació, millora de la seguretat d’utilització i accessibilitat en habitatges.

3. Altres actuacions subvencionables:

  1. L’execució d’obres o treballs de manteniment i intervenció en habitatges unifamiliars i en edificis, fins i tot a l’interior dels habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d’adequar-los als estàndards previstos en la normativa vigent.
  2. Obres de demolició d’edificis, d’habitatges i infrahabitatges i d’edificació d’edificis d’habitatges i habitatges de nova construcció. Els nous edificis i habitatges hauran de tindre una qualificació energètica mínima B, i complir en tot cas amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació.

Les quanties de les ajudes a les quals poden accedir els ciutadans són les següents:

La quantia màxima de les ajudes es determinarà atenent el cost total de la intervenció, que es desglossarà segons els criteris de fixació de les quanties que determinen les bases. En totes elles, de manera individualitzada i amb caràcter general, no podrà excedir-se del 40% del seu cost, excepte per al reallotjament de les famílies, respecte de les ajudes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i del 20% del seu cost respecte de les ajudes de la Generalitat.

En aquells habitatges/edificis en què els ingressos de la unitat de convivència resident siguen inferiors a tres vegades el IPREM, el percentatge màxim de l’ajuda sobre la inversió, corresponent al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, podrà aconseguir fins al 75% de la inversió, la qual cosa suposa fins a un 35% addicional al 40% general.

En aquells habitatges/edificis en les quals residisca una persona amb discapacitat o major de 65 anys i s’escometen actuacions per a la millora de l’accessibilitat el percentatge màxim de l’ajuda podrà aconseguir fins al 75% de la inversió total que li corresponga pagar a aquest habitatge.

La quantia de les ajudes tindrà uns màxims que variaren en funció que s’aconseguisquen, o no, els objectius de reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració, o en el seu cas, de reducció del consum d’energia no renovable.

A aquestes quantitats se li afegiran fins a 4.000 euros anuals, per unitat de convivència a reallotjar, durant el temps que duren les obres de rehabilitació i fins a un màxim de tres anys, per a les actuacions de reallotjament temporal. Aquesta ajuda no podrà sol·licitar-se per a actuacions de reedificació llevat que en el solar a reedificar existira un habitatge en la qual s’acredite la necessitat de reallotjament en els termes d’aquestes bases.

Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquesta convocatòria les persones físiques, persones jurídiques i entitats que manquen de personalitat jurídica pròpia que siguen propietàries o arrendatàries dels edificis i/o habitatges a rehabilitar i/o reedificar dins de l’àmbit delimitat en l’Annex I, que complisquen els següents establits en les bases.

Els edificis objecte d’intervenció hauran de ser d’ús predominantment residencial i estar finalitzats abans de 1996, encara que excepcionalment aquesta condició no serà necessari complir-la en el cas d’actuacions d’accessibilitat en edificis on residisca alguna persona amb un grau de discapacitat superior al 33%. Els projectes d’intervenció podran plantejar canvis d’ús, parcial o total, de l’edifici original a habitatge, sempre que ho permeten les normes urbanístiques.

El destí dels habitatges rehabilitats/reedificats per a ús propi o per a la seua cessió en règim d’arrendament serà el de residència habitual i permanent del propietari/a, inquilí/a o usuari/per qualsevol títol, que almenys serà de cinc anys a comptar des de la qualificació definitiva de l’actuació.

Quedaran exclosos d’ajudes els blocs i conjunts d’apartaments turístics, així com els habitatges d’usos turístics incloses en immobles que se cedisquen mitjançant preu amb habitualitat en condicions d’immediata disponibilitat i amb finalitats turístics i vacacionals.

El termini màxim de finalització de les obres serà el que s’establisca en la resolució de concessió, sense que amb caràcter general puga excedir del 29 d’octubre de 2025.

La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre General de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A., situada al carrer Reina núm. 105.

Les obres iniciades amb posterioritat a l’1 de gener de 2018, i que no hagueren finalitzat al moment de la publicació de la present convocatòria, podran ser incloses en el procediment de concurrència regulat en la present Convocatòria, sempre que ho sol·liciten i compten a la data de començament de les obres, amb el corresponent Informe d’Avaluació de l’Edifici registrat, el projecte reculla les actuacions urgents que haguera establit l’informe d’avaluació de l’edifici i compte amb l’autorització o acceptació de l’Ajuntament de València, respecte a la totalitat de les obres iniciades i de les quals es demana la seua protecció a l’efecte de la subvenció.

IMPRESOS DE SOL·LICITUD:

BASES

IPREM referència (2021) – pàg.238

 

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ACOMPANYAR A LES SOL·LICITUDS DE QUALIFICACIÓ PROVISIONAL

Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar la documentació que acredite el compliment dels requisits exigits, no obstant això les persones interessades podran autoritzar l’Ajuntament de València per a accedir a quants registres siguen precisos per a la comprovació de les dades relacionades amb la present convocatòria.

Els documents que han d’acompanyar a la sol·licitud de la subvenció apareixen detallats en la base dissetena de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 3 mesos, a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (B.O.P. 01/06/2022).

València a 01 de setembre de 2022. El gerent. Vicente Gallart Torán.

 

Les subvencions descrites es regiran la normativa inclosa en la convocatòria, així com:

 

FULLET INFORMATIU.