SOL·LICITUD PAGAMENTS TRIMESTRALS ÚLTIM TRIMESTRE DE 2017

18-12-2017

El Capítol III de les Bases Reguladores de subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-Canyamelar, regula en la seua base 18a, les bestreses de subvencions, i establix en el seu apartat 5t, que la sol·licitud de pagaments trimestrals, es realitzará abans del día 5 del mes següent a concloure el trimestre natural, sobre les obres executades en eixe període.

Atenent les circumstàncies que concorren, en les últimes semanes de l’any en curs, coincident amb el últim trimestre de l’any, i la primera, del mes següent, que seria el termini per a la sol·licitud de pagaments trimestrals, excepcionalment, per al cuart trimestre de l’any 2017, s’amplia el termini de sol·licitud de pagaments trimestrals, al día 19 de gener de 2018, sense perjuí que la justificación haurà de realitzar-se sobre obres certificades i abonades fins al 31 de desembre de 2017.

València, a 18 de desembre de 2017.

El gerent

Sig. Vicente Gallart Torán