AMPLIACIÓ TERMINI SOL·LICITUD ABONAMENT PRIMER TRIMESTRE

27-03-2018

El Capítol III de les Bases Reguladores de subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-Canyamelar, regula en la seua base 18a, les bestretes de subvencions, i estableix en el seu apartat 5é, que la sol·licitud de pagaments trimestrals, es realitzarà abans del dia 5 del mes següent a concloure el trimestre natural, sobre les obres executades en aqueix període.

Atenent a les circumstàncies que concorren en la primera setmana del mes d’abril de l’any en curs, que seria el termini per a la sol·licitud del pagament corresponent al primer trimestre de l’any 2018, excepcionalment, per a aquest trimestre, s’amplia el termini de sol·licitud de pagaments trimestrals, al dia 13 d’abril de 2018, sense perjudici que la justificació haurà de realitzar-se sobre obres certificades i abonades fins al 31 de març d’enguany.

València, a 27 de març de 2018.