LLEI 21/2017, de 28 de desembre. [2017/12191] – Secció segona (art.40)

08-01-2018

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191] 

Secció segona

Gestió pressupostària i funció interventora

Article 18

S’afig un apartat nou 6 a l’article 26, es modifica l’article 40, apartats 1, 3, 4, 5, 7 i 8, es modifica l’article 63, apartat 1, es modifica l’article 96, apartats 2 i 3, i s’afig un apartat nou 4, es modifica l’article 112, es modifica l’article 120, apartat 4 i s’afig un apartat nou 5, es modifica l’apartat primer, lletra a, de l’article 156, es modifica l’article 165, s’afig un apartat nou al punt 3 de l’article 171, s’afig un apartat nou al punt 5 de l’article 171, i s’afig un capítol nou V al títol X, amb un article nou 178 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que queden redactats de la manera següent:

Article 40. Compromisos de caràcter plurianual

1. Poden adquirir-se compromisos de despeses que hagen d’estendre’s a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, sempre que l’execució s’inicie en el mateix exercici i no se superen els límits i les anualitats fixats en aquest article i que se n’acredite la coherència amb els escenaris pressupostaris i programes plurianuals.

[…]

7. No podran adquirir-se compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs quan es tracte de subvencions a les quals resulte d’aplicació el que preveu l’article 168.1A d’aquesta llei. No serà aplicable al que es disposa en aquest paràgraf, als convenis en matèria d’habitatge que es deriven dels plans estatals d’habitatges i que tindran la vigència d’aquests, incloses les addiccions i les pròrrogues

Les Corts Valencianes, aproven la possibilitat que se signen convenis en matèria d’habitatge, la durada del qual siga més d’un any. Així la llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, permetrà que Generalitat i Ajuntament signen convenis de durada major a la d’un any per al finançament de l’ARRU Cabanyal – Canyamelar. Fins ara, açò no era possible, perquè la llei impedia que els convenis, a partir dels quals es transfereixen els fons, tingueren una durada superior a una anualitat, la qual cosa provocava que l’abonament de les subvencions i dels pagaments parcials, es retardaren en la pràctica. Amb açò i amb l’inici per part de la societat pública, de la presentació de les qualificacions definitives de l’ARRU, les/els veïnes/ns, podran agilitar el seu cobrament. A més, s’està pendent que per part del Ministeri de Foment s’aprove el Pla d’Habitatge 2018-2012, perquè es puga iniciar un nou ARRU, les ajudes del qual aconseguisquen la ràpida revitalització i regeneració del barri.