ADJUDICACIÓ DIRECTA DE PROPIETATS DECLARADES DESERTES EN CONCURS CONVOCAT PER PLAN CABANYAL

13-07-2016

Finalitzat el concurs convocat per la societat pública Plan Cabanyal- Canyamelar, S.A., han quedat desertes les ofertes que figuren en l’expedient de licitació L2-016.

Finalitzat el concurs convocat per la societat pública Plan Cabanyal- Canyamelar, S.A., han quedat desertes les ofertes que figuren en l’expedient de licitació L2-016. 

Disposa a este respecte l’article 137 de la llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE 04.11.2003) , article 83 de la llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOCV 11.04.2003) , que es podrà acordar l’alienació directa en els casos en què declarat desert el concurs promogut per a l’alienació i sempre que no haja transcorregut més d’un any des de la data de celebració del concurs, respectant-se les condicions de l’alienació, no podent ser inferiors a les anunciades prèviament, d’aquelles en què es produïsca l’alienació. 

El Consell d’Administració de la societat pública, va aprovar en sessió de data 27 de juny de 2016, l’alienació directa de les propietats que es descriuen en l’annex citat. 

La informació pública de l’oferta es realitzarà en el perfil del contractant de la societat pública i el termini per a conéixer ofertes i negociar amb els licitadors serà de deu dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci, sense perjuí que es pogueren presentar ofertes en termini distint, per propietats no alienades en esta convocatòria, fins que no transcórrega el termini d’un any dalt assenyalat.

València a 13 de juliol de 2016. 

Sig. El gerent. Vicente Gallart Torán