LLEI 21/2017, de 28 de desembre.[2017/12191] – Secció segona (art.156)

08-01-2018

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191]

Secció segona

Gestió pressupostària i funció interventora

Article 18

S’afig un apartat nou 6 a l’article 26, es modifica l’article 40, apartats 1, 3, 4, 5, 7 i 8, es modifica l’article 63, apartat 1, es modifica l’article 96, apartats 2 i 3, i s’afig un apartat nou 4, es modifica l’article 112, es modifica l’article 120, apartat 4 i s’afig un apartat nou 5, es modifica l’apartat primer, lletra a, de l’article 156, es modifica l’article 165, s’afig un apartat nou al punt 3 de l’article 171, s’afig un apartat nou al punt 5 de l’article 171, i s’afig un capítol nou V al títol X, amb un article nou 178 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que queden redactats de la manera següent:

Article 156. Societats mercantils de la Generalitat

1. Les societats mercantils de la Generalitat són aquelles societats mercantils sobre les quals s’exerceix el control per part de la Generalitat per donar-se algun dels següents supòsits:

a) Bé perquè la participació directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o dels ens del sector públic instrumental siga igual o superior al 50 %. Per a la determinació d’aquest percentatge, en el cas que en el capital social participen algunes d’elles, se sumaran les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic instrumental de la Generalitat.

La societat pública Plan Cabanyal – Canyamelar, S. A., participada al 50% pel Generalitat Valenciana i per l’Ajuntament de València, pasa a integrar-se en les societats mercantils de la Generalitat, per la modificació que han efectuat Les Corts Valencianes, de l’article 156 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, a través de l’article 18 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que s’ha publicat el dissabte 30 de desembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Açò suposa reforçar a la societat pública, que ja forma part del sector públic local de l’Ajuntament de València, perquè pot intervenir en les actuacions que duguen a terme les dues administracions implicades en la regeneració i revitalització del barri.