Edicte Ajuntament de València amb llistats provisionals ARRU – Pla Estatal 2018-2021

L’Ajuntament de València, de conformitat amb el que es disposa en el punt 5 de la Base dihuitena de la Convocatòria de subvencions per a la reedificació i rehabilitació d’edificis i viviendes dins de l’Área de Regeneració i Renovació Urbana El Cabanyal-Canyamelar en Valéncia, Pla Estatal 2018-2021, aprobada per acord de la Junta de Govern Local 22 de juliol de 2022, ha publicat al seu tauler d’edictes l’Edicte i adjunt amb els llistats provisionals de sol·licituts admeses, excloses i amb documentació a esmenar.