Bono Lloguer Jove i Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025

Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

El Consell de Ministres, en la seua reunió de 18/01/2022 i a proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), va aprovar el Reial decret pel qual es regula el “Bo Lloguer Jove” i el Pla Estatal per a l’Accés a l’Habitatge 2022-2025.

Quant al Bo Lloguer Jove, l’ajuda es fixa en 250 euros mensuals durant un termini de 2 anys per a cada jove, sempre que tinguen una font regular d’ingressos i els ingressos de la unitat de convivència siguen inferiors a 3 IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

Aquesta ajuda es concedeix per a joves que lloguen habitatges de fins a 600 euros/mes sense perjudici que en alguns supòsits acordats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Comunitat Autònoma corresponent puga ascendir als 900 euros/mes.

A més, i per a atendre la realitat de molts dels nostres joves, en el cas dels lloguers d’habitació, aquests límits de preu seran de fins a 300 euros per habitació, un topall que podrà elevar-se fins als 450 euros si així ho estableix la comissió de seguiment.

En tot cas, l’habitatge arrendat haurà de tindre la consideració d’habitatge habitual i permanent.

Aquesta ajuda serà compatible amb altres destinades per al mateix objecte a beneficiaris especialment vulnerables (entenent com a tals a aquest efecte els que determinen les Comunitats o Ciutats Autònomes). També és compatible amb les prestacions no contributives de la Seguretat Social i l’Ingrés Mínim Vital. La suma del “Bo Lloguer Jove” i les esmentades ajudes tindran com a límit el 100% de la renda arrendatícia.

D’altra banda, és també compatible amb l’ajuda del Programa d’ajuda a les persones joves i per a contribuir al repte demogràfic del Pla Estatal per a l’Accés a l’Habitatge 2022-2025. Si bé, en aquest cas la suma del “Bo Lloguer Jove” i aquesta ajuda tindrà com a límit el 75% de la renda arrendatícia.

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2022 inclou una dotació pressupostària de 200 milions d’euros per al “Bo Lloguer Jove”. Aquest import possibilitarà que els joves puguen accedir al lloguer d’un habitatge i a la seua emancipació.

Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.