ARRU 2016

PREINSCRIPCIÓ PER A LA SOL·LICITUD D’AJUDES ARRU

EL CABANYAL – CANYAMELAR

L’Ajuntament de València va subscriure el 28 d’octubre de 2015, “l’Acord de la comissió bilateral, relatiu a l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar de València”. Eren parts intervinents de l’Acord esmentat, el Ministeri de Foment, a través del director general d’Arquitectura, Habitatge i Sòl; la Generalitat, a través del director general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana; i el propi Ajuntament de València, a través del seu alcalde.

L’Acord esmentat estableix que, dins de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-Canyamelar, declarada amb data 23 d’octubre de 2015, als efectes prevists en l’article 27.1.a) del Reial Decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana 2013-2016, la Generalitat duga a terme la renovació de 50 habitatges, així com la rehabilitació de 250 habitatges.

El cost total del finançament previst en rehabilitació és de 6.225.000 €, i de l’obres d’edificació de 4.500.000 €.

Conforme al propi acord de finançament de les actuacions: (i) el Ministeri de Foment aportarà la quantitat de 4.392.750 €, representant l’import esmentat un percentatge estimat del 34,33% del cost total de tals actuacions; (ii) la Comunitat Valenciana aportarà la quantitat de 1.245.000 €, el que representa un percentatge total estimat de 9,73% del cost total de les actuacions; (iii) l’Ajuntament de València aportarà la quantitat de 2.516.250 €, representant l’import esmentat un percentatge estimat del 19,67% del cost total de les actuacions; (iv) els particulars aportaran la quantitat de 4.641.000 €, el que representa un percentatge total estimat del 36,27%.

Les ajudes a les que poden accedir les ciutadanes i ciutadans son les següents:

a) Rehabilitació d’edificis. Per a cada tipus d’actuació les ajudes seran les següents:

(i) El 35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim d’11.000 € per habitatge.

(ii) El 20% del cost subvencionable, amb càrrec a la Generalitat, amb un màxim de 9.000 € per habitatge.

b) Construcció d’un edifici en substitució d’un altre assolat.

35% del cost subvencionable, amb càrrec al Ministeri de Foment, amb un màxim de 30.000 €, per cada habitatge construït en substitució d’una altre prèviament assolat.

A les quantitats resultants, s’afegiran fins a 4.000 €, per unitat de convivència a reallotjar, durant el temps que duren les obres, i fins a un màxim de 3 anys, per a les actuacions de reallotjaments temporals.

Les subvencions vindran referides sempre a actuacions en edificis complets, excloent-se l’execució d’obres, treballs de manteniment i intervenció en habitatges aïllats que formen part d’un edifici, si no es rehabilita el edifici. Però sí en els habitatges, que es rehabiliten junt en l’edifici del que formen part.

Els edificis hauran de ser predominantment residencials, finalitzats abans de l’any 1981, excloent-se aquells edificis on no s’incloga cap habitatge.

Les obres que seran subvencionables seran les següents:

(i) L’execució d’obres o treballs de manteniment i intervenció en edificis i habitatges, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d’adequar-los a la normativa vigent. Es podran incloure els honoraris dels professionals, el cost de redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, així com les despeses derivades de la tramitació administrativa, sempre que totes elles estiguen degudament justificades.

(ii) Les de millora de l’eficiència energètica en edificació, les d’implantació d’energies renovables i sistemes de climatització centralitzada, les de foment de la mobilitat sostenible i, en general, totes aquelles altres destinades a reduir la demanda energètica, reduir les emissions de gasos contaminants i augmentar l’ús d’energies renovables.

(iii) En l’àmbit de la protecció i millora de la biodiversitat, la promoció de cobertes verdes, o d’implantació d’espècies adequades al medi.

(iv) Obres de demolició i edificació d’habitatges de nova construcció. Els nous edificis hauran de tindre una qualificació energètica mínima B, i complir en tot cas amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació. Els habitatges construïts ho seran en el mateix nombre que els prèviament construïts, llevat que per compatibilitat urbanística, la renovació d’immobles que es troben en avançat estat de deteriorament generalitzat, no se’n considera viable la rehabilitació, optant-se per la nova edificació urbanísticament permesa, quant a usos i aprofitament.

Es subvencionaran totes les obres iniciades des de l’1 de gener de 2016. En el moment de demanar la subvenció, hauran de comptar amb l’Informe d’Avaluació d’Edificis.

La societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. obri un període de preinscripció per a la sol·licitud d’ajudes, a fi d’assessorar a les veïnes i veïns, en tots els tràmits a realitzar, i poder preparar tots els documents necessaris per al moment en què es puguen sol·licitar les ajudes.

La preinscripció no suposa cap dret preferent, per a la selecció dels beneficiaris de les ajudes, però les/els que es preinscriguen, estaran informats en tot moment dels terminis per a sol·licitar i podran demanar quanta informació, documentació i ajuda requerisquen a la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

La sol·licitud de preinscripció es pot omplir i remetre al correu info@plancabanyal.es. El termini de preinscripció finalitzarà quan s’obriga el termini per a sol·licitar les ajudes.

València a 17 de maig de 2016. El gerent. Vicente Gallart Torán.

 

 

– Descarregue fullet informatiu ací.

– Sol·licitud d’inscripció.

– Justificació de pagaments.

 

 

El divendres dia 3 de juny de 2016, el Consell va aprovar el “Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i l’Ajuntament de València, per a la gestió de l’actuació de Regeneració i Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2016 per a esta actuació”.

A partir de hui ja es poden descarregar i anar preparant la documentació per a sol·licitud de les ajudes, que es realitzaran a través de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. La sol·licitud encara no pot presentar-se, però si les preinscripcions.

Els documents són els següents;

Annexes

Sol·licitud Técnic Borsa

Una vegada s’ha donat trasllat de la qualificació provisional de l’actuació protegible (reedificació o rehabilitació) i sempre que s’hagueren començat les obres, es podran sol·licitar els abonaments a compte de caràcter trimestral, sobre les obres executades i pagades, conforme establix el punt 4 de la base dihuitena de les “Bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis i vivendes i substitució edificatòria en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar”, aprovades per l’Ajuntament de València (BOP número 139 de data 20.07.2016).

A este efecte els facilitem a continuació els impresos de sol·licitud (emplenable), que una vegada omplits pels seus tècnics, hauran de ser presentats en esta oficina abans del dia 5 del mes següent a la finalització del trimestre natural, per a la seua tramitació.

Qualsevol dubte, estarem gustosos de poder atendre’ls i ajudar-los en la presentación dels documents.

Sol·licitud abonament trimestral a compte – Interior Vivenda

Sol·licitud abonament trimestral a compte – Elements Comuns

Domiciliació Bancaria

Ampliació termini sol·licitud abonament 1er trimestre

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’APARELLADORES I APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNIQUES I ARQUITECTES TÈCNICS PER A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I EL CONTROL DE QUALITAT, DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ D’IMMOBLES PROPIS O GESTIONATS DE L’EMPRESA PÚBLICA CABANYAL-CANYAMELAR, EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir de hui dia 13 de juny i fins al dimecres dia 22 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d’aparelladores/s, arquitectes técniques/cs per a la direcció de l’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat, de projectes de rehabilitació i reedificació d’immobles propis o gestionats de l’empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, en l’àmbit de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Bases reguladores de la Borsa d’Aparelladors i Arquitectes Técnics.

Annex I – Formulari d’inscripció.

Resultat sorteig 28/6/2016.

Informació estat Borsa 12/06/2020.

D’acord amb la base 21a de les Bases reguladores per a les subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d’El Cabanyal-Canyamelar la competència per a la Qualificació Definitiva de les actuacions subjectes a les ajudes regulades en les bases, correspon al Servici Territorial d’Habitatge i Rehabilitació de València, i es regula d’acord amb allò previst en l’article 20 del Decret 189/2009, de 23 d’octubre, del Consell pel qual s’aprova el Reglament de Rehabilitació d’Edificis i Habitatges.

Per a la sol·licitud de la Qualificació Definitiva, l’oficina de la societat Plan Cabanyal- Canyamelar S.A., realitzarà labors de suport i assessorament als ciutadans i ciutadanes, segons li atribuïx el punt 2 de la base 17a.

A la vista d’això, es realitzen les següents instruccions per al millor ompliment dels distints impresos i documentació que han de presentar els beneficiaris i beneficiàries en esta oficina, qui rebrà la documentació i realitzarà els tràmits oportuns en la forma que establix la mencionada base 17a remetent-la als Servicis Territorials d’Habitatge i Rehabilitació, per a la seua Resolució:

Instruccions Sol·licitud Qualificació Definitiva

 

1A_Sol·licitud Qualificació Definitiva – Elements Comuns

1B_Sol·licitud Qualificació Definitiva – Interior Vivenda

2. ANNEX I_Full Resum Actuacions de Rehabilitació

3. ANNEX II_Sol·licitud d’Alta i Manteniment

Justificació de pagaments