ACLARIMENTS BORSES DE PROFESSIONALS

15-06-2016

NECESSITAT DE COL·LEGIACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ EN LES BORSES DE PROFESSIONALS, DE LA SOCIETAT PÚBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR.

Davant dels dubtes sobre l’exigència de la col·legiació per a inscriure’s en les borses, cal aclarir el següent;

La col·legiació és un requisit obligatori per a l’exercici professional d’arquitecte, aparellador/a, arquitecte tècnic/a. La Llei de Col·legis Professionals després de la reforma derivada de la Llei 25/2009 “Ley Ómnibus” establix en l’article 3.2 l’obligació de col·legiació per a l’exercici professional de la següent manera. “Es requisit indispensable per a l’exercici de les professions trobar-se incorporat al Col·legi corresponent quan així ho establisca una llei estatal”.

Actualment s’està a l’espera de la promulgació d’una llei que establisca les professions subjectes a col·legiació obligatòria. Fins llavors, es mantenen amb col·legiació obligatòria les professions existents a la data de promulgació de l’esmentada Llei 25/2009. Entre estes professions es troba la d’arquitecte, aparellador/a, arquitecte tècnic/a, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria quarta de la Llei 25/2009. Per tant, per a exercir la professió exigida en les borses és obligatori estar col·legiat.