PRÒRROGA DE TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DE L’ARRU CABANYAL-CANYMELAR.

02-09-2016

Conforme a l’establit en la base setzena de les “Bases reguladores de la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges i substitució edificatoria en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d’El Cabanyal-Canyamelar”, aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València de data 8 de juliol de 2016 (BOP número 139 de data 20.07.2016), correcció d’errors Resolució d’Alcaldia de 05 d’agost de 2016 (BOP número 163 de data 24.07.2016), en la qual es contempla que es puga procedir a noves convocatòries, es prorroga el termini de presentació de noves sol·licituds, en nova convocatòria, que finalitzarà el pròxim 30 de setembre de 2016.