PRESENTACIÓ ESTRATÈGIA DE DESENROTLLAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT PER AL CABANYAL (EDUSI)

14-12-2015

Gabinet de Comunicació – Ajuntament de València 

L’objectiu és la millora de la qualitat de vida i de la situació econòmica, social i ambiental.

Han participat més de 100 col·lectius entre institucions, organitzacions i entitats públiques, privades i cíviques.

L’equip de Va Cabanyal ha finalitzat l’Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) amb la que l’Ajuntament concorrerà a la convocatòria de fons FEDER. Dels més de mil milions amb què està dotat el programa, 118.616.000 euros van dirigits a la Comunitat Valenciana, dels quals 83.031.000 euros es concediran en esta primera convocatòria.

A través d’un equip multidisciplinari encapçalament per l’arquitecte Carmel Gradolí, que ha treballat des del mes de setembre, l’Ajuntament ha elaborat una estratègia de desenrotllament urbà sostenible i integrat per a l’àrea d’actuació durant el període 2016-2021, denominada VA Cabanyal – Canyamelar – Cap de França. Els objectius generals de l’esmentada estratègia són acords amb els objectius de l’estratègia Europa 2020, i estan centrats en la millora de la qualitat de vida i de la situació econòmica, social i ambiental de l’àmbit d’actuació i, per extensió, de la ciutat.

S’ha dissenyat una estratègia equilibrada quant als seus eixos temàtics i amb una visió comuna de tots els agents institucionals, públics i ciutadans, que suposa un element d’apoderament de la ciutadania i de creació d’una visió integral que es puga estendre a la resta de la ciutat. L’estratègia ha contemplat un ampli i inclusiu procés de participació ciutadana, tenint en compte a tots els actors i col·lectius del barri, de manera que compta amb un ampli consens ciutadà de partida, en el que han participat més de 100 col·lectius entre institucions, organitzacions i entitats públiques, privades i cíviques.

El procés s’ha estructurat en tres fases i la redacció col·laborativa de l’EDUSI s’ha desenrotllat per mitjà de la realització de múltiples trobades (32 reunions, 13 entrevistes i 15 reunions sectorials) , així com a través de la convocatòria de tallers transversals celebrats en el teatre El Musical.

Després d’este procés s’ha elaborat una llista àmplia d’objectius finançables pel FEDER, ben dins de l’eix de desenrotllament urbà sostenible que, en principi, contempla la convocatòria d’este concurs, o dins d’altres eixos finançables, com a part d’una estratègia integrada.

Altres aspectes de la gestió que s’han tingut en compte al dissenyar l’estratègia són el contacte constant amb les administracions i alineament amb les estratègies locals i regionals; la participació ciutadana constant i des del principi; l’establiment de sistemes de comunicació i transparència; la utilització de tecnologies de la informació i comunicació per a la interacció amb la ciutadania; la creació d’una imatge corporativa i la vinculació en xarxes i iniciatives europees que permeten l’accés al coneixement i la possibilitat de sumar-se a accions conjuntes alineades amb els objectius marcats.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

Les línies d’actuació resultants del procés participatiu i de l’anàlisi de la realitat dels barris implicats són les següents:

1. Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà més degradat del barri.

2. Millora de l’ocupabilitat i de la integració sociolaboral. Suport a l’emprendimiento i a la creació d’ocupació.

3. Regeneració física i social del barri per mitjà de suport als programes existents de rehabilitació, reconstrucció i accés a la vivenda.

4. Mobilitat urbana sostenible: reducció d’emissions de CO2 prioritzant el tràfic intermodal de vianants, ciclista i de transport públic.

5. Foment de la reactivació comercial.

6. Millora de l’eficiència energètica i augment de les energies renovables: intervenció en l’edificació de l’àrea.

7. Suport integral a les famílies: inclusió i prevenció comunitària des de la perspectiva de gènere.

8. Protecció, foment i desenrotllament del patrimoni cultural del Cabanyal – Canyamelar Cap de França.

9. Millora i rehabilitació del medi ambient urbà.

10. Revitalització del barri per mitjà d’infraestructures i programes culturals.

11. Cabanyal – Canyamelar Cap de França digital: accés universal a les TIC en condicions d’igualtat i eliminació de la bretxa digital.

 

PRESSUPOST, COORDINACIÓ I INVERSIONS

El pressupost total és de 30 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament, segons establix la convocatòria, ha de posar el 50 %. Però l’EDUSI del Cabanyal – Canyamelar Cap de França s’inscriu dins d’un ampli pla d’inversions en el barri; en una zona de la ciutat que, per l’abandó i agressió patits, requerix actuacions que superen l’abast pressupostari de l’Estratègia.

Les administracions local i autonòmica estan col·laborant en la recuperació d’este àmbit urbà de la ciutat de València i, amb el suport del Ministeri de Foment, han declarat una àrea de regeneració i rehabilitació urbana (ARRU) en el barri amb un pla d’inversions en rehabilitació i reconstrucció de vivendes i en reurbanització.

De la mateixa manera, dins del Pla d’Inversió Productiva de la Generalitat, s’estan reprogramant inversions ja previstes, inicialment destinades a l’execució de l’ara derogat PEPRI, perquè servisquen a l’objectiu de regeneració del barri. Finalment, hi ha actuacions d’acompanyament de les previsions de l’EDUSI en formació laboral que, per les seues característiques, és previsible que es vagen a finançar a través del SERVEF de la Generalitat Valenciana amb fons del FSE.