Informació

PERFIL DEL CONTRACTANT

INFORMACIÓ I PROCEDIMENT

Pla Cabanyal-Canyamelar S.A., en compliment de la Llei 30/2007 de 30 d´octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d´assegurar la transparència i l´accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual i des del respecte als principis legalment establerts, de publicitat i lliure concurrència en el procediment de selecció del contractista i sempre amb la intenció de potenciar esta selecció amb un tractament igualitari, transparent i no discriminatori, ofereix a través del PERFIL DEL CONTRACTANT tota la informació sobre els expedients de selecció del contractista per a la contractació de l´execució d´obres, prestació de servicis i subministraments, alienació de parcel•les i locals comercials.

Així mateix en esta secció podeu accedir als documents facilitats per Cabanyal 2010 S.A. per poder prendre part en els procediments de selecció del contractista tramitats per la seva Direcció de Contractació (plecs de condicions, contractes tipus i documentació complementària), com també tota la informació puntual sobre l´estat i fase en els quals es troba cada expedient de licitació.

Les avall publicades Instruccions de Contractació, van ser aprovades pel Consell d´Administració de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. en data 9 de novembre de 2011, Text refós de 13 de març de 2012 i modificades després de l´acord del Consell d´Administració de 27 de març de 2017.

 

ÚLTIMA HORA:

REGISTRE MANTENIMENT DE TERCERS (01/03/2021)

Per a percebre pagaments de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. els proveïdors i clients hauran d´estar donats d´alta en el registre de tercers.

Amb caràcter general, els pagaments a proveïdors i clients es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel proveïdor/client es designe, la qual haurà d´estar oberta a nom de la persona o entitat, al favor de la qual s´haja expedit l´ordre de pagament.

Per a l´addició o canvi de compte haurà de presentar-se novament la sol·licitud d´alta de tercers.

FORMULARI

 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LICITADORS.

Abans del 9 de setembre de 2018 els licitadors que es presenten a processos de contractació convocats per aquesta societat pública realitzats a través del procediment obert simplificat hauran d´estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l´Estat (ROLECE) o bé de la CCAA.

Estar inscrit en ROLECE és obligatori, a partir del 9 de setembre, per a tota empresa que vulga participar en una licitació de l´administració. Obligatorietat recollida en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público (DT 3a).

 

 

DADES GENERALS

Organització contractant: Sector públic.
Òrgans de contractació: Consell d´Administració de Cabanyal 2010 SA i Gerent.
C.I.F.: A 97628242
Idioma: Espanyol.
Adreça postal: Carrer de la Reina, 105, baixos, 46011, València, Espanya.

Perfil del contractant: En compliment de l´article 42 de la Llei de contractes del sector públic, el perfil del contractant de Plan Cabanyal – Canyamelar, S.A. es troba a l´adreça web www.contratacion.gva.es

 

 

 

DOCUMENTACIÓ

Instruccions de contractació que regeixen l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada.