Informació

PERFIL DEL CONTRACTANT

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. és una societat mercantil que forma part del sector públic de l’Ajuntament de València i de la Generalitat Valenciana, té la consideració de poder adjudicador que no reuneix la condició d’Administració Pública i els seus contractes tenen el caràcter de privats, a l’efecte del que s’estableix en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Els contractes de PCCSA es regeixen per les normes del Títol I del LLIBRE TERCER de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Relació de licitacions i adjudicacions a partir de l’entrada en vigor, el dia 9 de març de 2018, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. I això en compliment del que es disposa en l’article 63 de la citada Llei; en l’article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; i, en l’Article 9.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

  • REGISTRE MANTENIMENT DE TERCERS (01/03/2021)

Per a percebre pagaments de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. els proveïdors i clients hauran d´estar donats d´alta en el registre de tercers.

Amb caràcter general, els pagaments a proveïdors i clients es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel proveïdor/client es designe, la qual haurà d´estar oberta a nom de la persona o entitat, al favor de la qual s´haja expedit l´ordre de pagament.

Per a l´addició o canvi de compte haurà de presentar-se novament la sol·licitud d´alta de tercers.

FORMULARI

 

  • INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LICITADORS.

Abans del 9 de setembre de 2018 els licitadors que es presenten a processos de contractació convocats per aquesta societat pública realitzats a través del procediment obert simplificat hauran d´estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l´Estat (ROLECE) o bé de la CCAA.

Estar inscrit en ROLECE és obligatori, a partir del 9 de setembre, per a tota empresa que vulga participar en una licitació de l´administració. Obligatorietat recollida en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público (DT 3a).

 

DADES GENERALS

Organització contractant: Sector públic.
Òrgans de contractació: Consell d´Administració de Cabanyal 2010 SA i Gerent.
C.I.F.: A 97628242
Idioma: Espanyol.
Adreça postal: Carrer de la Reina, 105, baixos, 46011, València, Espanya.

Perfil del contractant: En compliment de l´article 42 de la Llei de contractes del sector públic, el perfil del contractant de Plan Cabanyal – Canyamelar, S.A. es troba a l´adreça web www.contratacion.gva.es