LLEI 21/2017, de 28 de desembre. [2017/12191] – Secció quarta (art.9)

08-01-2018

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191] 

Secció quarta

Pla especial de suport a la inversió productiva a municipis de la Comunitat Valenciana

Article 20

Es modifica el paràgraf primer de l’article 9 del Decret llei 3/2016, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla especial de suport a la inversió productiva a municipis de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

Article 9. Subjecte responsable

Els projectes nous que s’aproven d’acord amb el que disposa aquest decret llei els executaran, en tot cas, els ajuntaments. Per a aquesta execució, els ajuntaments podran realitzar encàrrecs a qualsevol dels ens, els organismes i les entitats del seu sector públic que tinguen la consideració de mitjà propi personificat per reunir els requisits que estableix l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Les Corts Valencianes han donat llum verda al fet que la societat pública Plan Cabanyal – Canyamelar, S. A. puga dur a terme l’execució dels projectes inclosos en el Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, del Consell, gràcies a la modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. Amb açò es podrà continuar l’encàrrec de l’Ajuntament de València, i en breu licitar l’execució de la rehabilitació dels edificis Verge Vallivana, 6; Sant Pere, 111; Sant Pere, 25; Sant Pere, 52; Escalant, 199; i Montroi, 1; José Benlliure, 163; Escalant, 196; i Amparo Guillem, 3; Escalant, 192; i Sant Pere, 33-Lluís Despuig, 20, els projectes del qual ja es troben redactats, per a habitatges de lloguer de l’Ajuntament de València.