Anunci licitació immobles L1-022

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. ha publicat en el seu perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci per a la licitació L1-022 l’objecte de la qual és la venda de diversos dels immobles que s’integren en el patrimoni de la societat, mitjançant un procediment reglat, on prevalen la publicitat i concurrència, transparència, igualtat i no discriminació i d’acord amb l’objecte social de la societat pública, perseguint la rehabilitació, revitalització i regeneració del barri Cabanyal‐Canyamelar, i propiciant l’habitació d’habitatges buits i la incorporació de nous residents i noves activitats.

El termini de presentació d’instàncies serà d’un mes comptat des de l’endemà al de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Plec de Condicions