cabanyal

Notícies

>REGISTRE MANTENIMENT DE TERCERS (01/03/2021)

Per a percebre pagaments de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. els proveïdors i clients hauran d´estar donats d´alta en el registre de tercers.

Amb caràcter general, els pagaments a proveïdors i clients es faran efectius per transferència bancària, al compte que pel proveïdor/client es designe, la qual haurà d´estar oberta a nom de la persona o entitat, al favor de la qual s´haja expedit l´ordre de pagament.

Per a l´addició o canvi de compte haurà de presentar-se novament la sol·licitud d´alta de tercers.

FORMULARI

Aquesta informació es troba també disponible en el nostre Perfil del Contractant.

>BORSA DE PERITS TAXADORS PER A TAXACIONS PERICIALS D'IMMOBLES DE PLAN CABANYAL-CANYAMELAR S.A. (19/02/2021)

 

La societat pública PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. (PCCSA), requereix d'una taxació actualitzada de les seues existències. Aquestes taxacions hauran de ser realitzades per experts independents, per a la seua presa en consideració en l'auditoria independent de comptes anuals.

>AMPLIACIÓ DE TERMINI ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL (ARRU) CABANYAL-CANYAMELAR. (23/12/2020)

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, en sessió de data 18 de desembre de 2020, insta a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge, i Arquitectura Bioclimàtica, perquè realitze sol·licitud d'ampliació de termini de les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri El Cabanyal-Canyamelar, davant el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana fins al 31 de desembre de 2022, d'acord amb el que es preveu en el Reial decret 1084/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 106/2018, de 9 de març pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 i l'ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establides en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Acord JGL 18/12/2020.

>EL CONSELL AUTORITZA A L'ENTITAT VALENCIANA D´HABITATGE I SÒL L'AMPLIACIÓ DE CAPITAL EN PCCSA (11/12/2020)

 

- L'objectiu de la societat és desenvolupar actuacions urbanístiques i d'edificació necessàries per a la rehabilitació del barri

>AMPLIACIÓ TERMINI ARRU FINS AL 31 DESEMBRE 2022 (10/12/2020)

 

Per Reial decret 1084/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i l'Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establides en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, s'amplia el termini per a la justificació de les actuacions, prèviament qualificades com protegides, fins al 31 de desembre de 2022.

>ADJUDICACIÓ OBRES PROJECTE CENTREO CÍVIC CULTURAL DEL CABANYAL (26/10/2020)

 

El passat 23 d'octubre es va aprovar en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València l'adjudicació de les obres del projecte del Centre Cívic Cultural del Cabanyal que se situarà als carrers Sant Pere i Lluís Despuig, el qual serà un espai de dinamització social per al barri.

 

>PROJECTE DE REHABILITACIÓ BARRACA 138-140 (21/10/2020)

La Casa-taller de C/Barraca 138-140 forma part de les Arquitectures del Festival Openhouse València 2020.

El projecte de rehabilitació dut a terme en aquest edifici municipal s'ha realitzat amb la col·laboració de PLAN CABANYAL-CANYAMELAR S.A.

Portfolio OHV

>AJUDES MUNICIPALS A L'ALQUILER 2020 (23/09/2020)

 

Subvenció de l'Ajuntament de València destinada a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

AVÍS: Per a presentar les sol·licitud (una vegada emplenades) en qualsevol dels Registres d'entrada, haurà d'obtindre CITA PRÈVIA, en www.valencia.es. Recorde que els registres d'entrada no disposen d'impresos de sol·licitud.

L'ATENCIÓ PRESENCIAL per a resoldre dubtes a la ciutadania respecte a les ajudes al lloguer i obtindre els impresos, es realitzarà ÚNICAMENT MITJANÇANT CITA PRÈVIA, que s'haurà de sol·licitar en aquests telèfons: 96 208 3219 - 96 208 3229 - 96 208 3233.

Per a qualsevol dubte o informació addicional sobre els tràmits que han de realitzar, pot trucar al telèfon: 900 929 010.

PUNT D'INFORMACIÓ D'HABITATGE:
Ajuntament de València - Edifici de Tabacalera
C/ Amadeu de Savoia, 11 - Planta baixa
E-mail: infovivienda@valencia.es

Enllaç directe informació general.

 

 

>PROJECTE DE REIAL DECRET PER A AMPLIAR TERMINI FINALITZACIÓ OBRES DEL ARRU CABANYAL-CANYAMELAR. (03/08/2020)

El Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, ha iniciat el tràmit d'informació pública d'un Reial decret, pel qual s'amplia el termini per a la finalització de les obres que han sigut qualificades com a protegibles incloses en el Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016 (ARRU Cabanyal-Canyamelar), que estava establit en 31 de Desembre de 2020 i que es proposa com a nova data el 31 de Desembre de 2022.

En la següent pàgina es poden realitzar al·legacions fins al 14 d'agost de 2020.

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-modifica-el-real-decreto-1062018-de-9-de-marzo-por-el-que-se-regula-el-plan-estatal-de-vivienda-2018-2021

>INFORMACIÓ PER A BENEFICIARIS D'AJUDES ARRU CABANYAL (30/06/2020)

Una vegada s'ha donat trasllat de la qualificació provisional de l'actuació protegible (reedificació o rehabilitació) i sempre que s'hagueren començat les obres, es podran sol·licitar els abonaments a compte de caràcter trimestral, sobre les obres executades i pagades, conforme establix el punt 4 de la base dihuitena de les "Bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar", aprovades per l'Ajuntament de València (BOP número 139 de data 20.07.2016). 

A este efecte els facilitem els impresos de sol·licitud (emplenables), que una vegada omplits pels seus tècnics, hauran de ser presentats en esta oficina abans del dia 1 al 10 de juliol, per a la seua tramitació. 

Qualsevol dubte, estarem gustosos de poder atendre'ls i ajudar-los en la presentación dels documents.

Sol·licitud abonament trimestral a compte - Interior Vivenda

Sol·licitud abonament trimestral a compte -Element Comuns

Domiciliació Bancaria

>PUBLICACIÓ DOGV OBERTURA PERÍODE AL·LEGACIONS PEC (04/06/2020)

Hui s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'anunci de l'Ajuntament de València en relació a la Informació pública de les modificacions del Pla especial del Cabanyal-Canyamelar, segons l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de València, en la seua sessió celebrada el passat 28 de maig de 2020.

De conformitat amb el que s’establix en l’article 57.1.c de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), durant aquest termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, s’admetran, per a examinar-les i considerar-les, noves al·legacions referides als canvis proposats i es podran inadmetre les que reiteren arguments i redunden en aspectes prèviament informats.

La documentació es troba a la disposició del públic en les dependències de l’Ajuntament de València (c/ Amadeu de Savoia, 11, planta baixa, Oficina d’Informació, de 09.00 a 13.00 hores) i exposada en la web d’Urbanisme (www.valencia.es/urbanismo), en compliment de l’article 53.2 de la LOTUP.

Publicació DOGV

 

>APROBACIÓ CONVENI ARRU CABANYAL-CANYAMELAR 2020 (19/05/2020)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, en sessió de data 15 de maig de 2020, ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de València, per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del barri El Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2020 per a aquesta actuació.

València a 19 de maig de 2020.

>OBERTURA OFICINA (18/05/2020)

A PARTIR DE DEMÀ 19 DE MAIG LES OFICINES DE PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S. A. ROMANDRAN OBERTES EN EL SEU HORARI HABITUAL. L'ATENCIÓ Al PÚBLIC ES REALITZARÀ ÚNICAMENT MITJANÇANT CITA PRÈVIA.

DISCULPEN LES MOLÈSTIES.

TLF.: 963567579

info@plancabanyal.es

>INFORMACIÓ SOBRE VIVENDA (14/04/2020)

L'Ajuntament de València, a través del seu Servei de Vivenda, posa a la disposició de la ciutadania un telèfon d'informació en matèria de vivenda, on s'ofereix assessorament i mediació per a persones afectades per situacions de risc que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.

900 929 010 (dies laborables)

>RESOLUCIÓ GERÈNCIA CONDONACIÓ MERCÈ ARRENDATÍCIA I SUSPENSIÓ DE CONTRACTES D'ARRENDAMENT (06/04/2020)

Resolució

>ACORD PLE AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 26/03/20 MESURES A ADOPTAR EN LA CRISI COVID-19 (03/04/2020)

L'Ajuntament de València, amb la intenció d’assumir en força el seu paper proactiu per a ser més que mai la casa comuna de totes les valencianes i tots els valencians, ha presentat les propostes d'acord que es detallen en el següent text.

 

 

>SUSPENSIÓ TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PER A SOL·LICITUD D'ABONAMENTS TRIMESTRALS (30/03/2020)

A la vista d'allò indicat en la Resolució de la Gerència de Plna Cabanyal-Canyamelar, S. A. adjunta, s'ha considerat convenient suspendre el termini de presentació de documentació per a la sol·licitud d'abonaments trimestrals de l'1 al 5 d'abril, reprenent-se el mateix quan cessen les conseqüències previstes en l'estat d'alarma.

Resolució gerència.

>OFICINES TANCADES (16/03/2020)

AQUESTES OFICINES ROMANDRAN TANCADES FINS A UN ALTRE AVÍS.

618 630 767

info@plancabanyal.es

DISCULPEN LES MOLÈSTIES.

Resolució gerència PCCSA.

>PRESENTACIÓ NOVA CONVOCATÒRIA D'AJUDES DE LA GENERALITAT, PLA D'HABITATGE I NOU CTE (04/02/2020)

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, participa en la jornada programada per la Generalitat en Cevisama 'Hàbitat i canvi climàtic' per presentar la nova convocatòria d'ajudes de la Generalitat en matèria de habitatge i arquitectura bioclimàtica, com també el nou pla d'habitatge.

- 10.00 hores
- Fira València. Edifici Foro Nord. Saló d'actes. Avinguda de les Fires, 1. València

PROGRAMA

>PUBLICACIÓ BOE REIAL DECRET AMPLIACIÓ TERMINI FINALITZACIÓ OBRES DE L'ARRU CABANYAL-CANYAMELAR. (18/12/2019)

El Govern d'Espanya ha aprovat l'ampliació del termini per a justificar totes les actuacions compreses en l'ARRU Cabanyal-Canyamelar. El termini acabava el 31 de desembre d'aquest any 2019, i tal com anunciarem en el seu moment, el Ministeri de Foment, estava tramitant una ampliació del termini.

APROVACIÓ DEL RD 725/2019, DE 13 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES MODIFICA LA DT. 1a DEL RD 106/2018, DE 9 DE MARÇ, PEL QUAL ES REGULA EL PLA ESTATAL D'HABITATGE 2018-2021.


El termini s'amplia fins al 31 de desembre de 2020, per la qual cosa totes les actuacions que no es troben finalitzades, podran acollir-se a les ajudes que es troben reconegudes provisionalment, justificant la seua finalització durant l'any vinent i així beneficiar-se completament de les ajudes atorgades pel Ministeri i la Generalitat Valenciana.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18018.pdf

>NOTA DE PRENSA DE LA SOCIETAT PÚBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. (10/12/2019)

La societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. ha sigut auditada per primera vegada per la Intervenció General dependent de la Generalitat Valenciana. L'informe d'auditoria de compliment, es refereix a l'any 2018, per la qual cosa els seus resultats i algunes de les seues recomanacions ja són seguides per l'empresa pública.
Entre elles s'ha destacat les retribucions del gerent i de la resta del personal laboral (12 en total, comptant amb serveis auxiliars), i les ha conegudes el Consell d'Administració, reunit hui sota la Presidència de la Vicealcaldessa de la ciutat Sandra Gómez.
En la citada reunió s'ha explicat que la societat, va aprovar l'any 2017 acollir-se al conveni de personal laboral de l'Ajuntament de València, seguint així les recomanacions del propi Ajuntament, del sector públic del qual també forma part. Les retribucions de la gerència, malgrat tot, són molt inferiors de les aprovades pel propi Ajuntament per als gerents i personal directiu de les empreses públiques municipals, el topall màxim de les quals es fa coincidir amb les retribucions previstes per a 1r tinent d'Alcalde de la Corporació.
En el Consell d'Administració també s'ha exposat la contradicció que es dona en l'Informe d'Auditoria, que aplica el règim de personal directiu de la Generalitat Valenciana, regulat en un Decret de l'any 2016 en matèria de retribucions per a un càrrec designat al setembre de 2015 per una societat, en què la participació de la Generalitat ho és només per la seua meitat, sent a més que es troba acolliment al conveni de l'altra administració sòcia, això és l'Ajuntament de València. Tots els consellers presents sense excepció han acceptat els arguments aclaridors que referent a això s'han exposat per part de PCCSA, mostrant la seua conformitat al manteniment de les actuals retribucions del gerent.
En el mateix sentit, el delegat de personal de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., ha declarat que les retribucions de tot el personal es troben molt per davall de les fixades pel conveni que li és aplicable, confiant que la pròxima elaboració d'una relació de llocs de treball, servisca per a anar equiparant les retribucions.
Així mateix fa constar que tant les retribucions del gerent (el contracte del qual és laboral i no d'alta direcció), com de la resta dels llocs de treball i la massa salarial es troba publicades en la pàgina de transparència de la societat.

>L’OFICINA DE L’ENERGIA AJUDA A ESTALVIAR UNA MITJANA D’UN 25% EN LES FACTURES ESTUDIADES (09/12/2019)

En el seu objectiu principal de guiar als veïns i veïnes de València cap a la transició energètica i l’estalvi en les seues factures d’energia, l’Oficina de l’Energia de València ha rebut desenes de visites des de la seua inauguració fa un poc més d’un mes, en gran mesura a la recerca de consells i idees per a reduir el consum. Segons ha avançat hui el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, l’estalvi mitjà en les factures ja estudiades pel personal de l’Oficina ha sigut de prop d’un 25 per cent.

CANVICLIMATIC.ORG

Facebook

>FORMACIÓ DIGITAL EDUSI (26/11/2019)

La setmana passada es va obrir termini per a les inscripcions en els cursos de formació digital que es posaran en marxa en el marc EDUSI. Els cursos estan dirigits a persones en risc d'exclusió digital i social. S'oferiran 500 places en els pròxims dos anys, entre desembre de 2019 i 2021. Els cursos s'impartiran en les instal·lacions del Centre Municipal de Joventut Algirós (Carrer Campoamor). S'oferirà informàtica bàsica, ofimàtica i Internet. 

>EL NOU POLIESPORTIU DEL CABANYAL ES FARÀ SENSE COBERTA (15/11/2019)

El recinte al costat de Bloc Portuaris costarà 833.000 euros i serà una de les inversions més elevades enguany del Pla Edusi europeu.

L'Ajuntament té previst aprovar hui el projecte d'obra per a la construcció d'un nou poliesportiu en el Cabanyal, un recinte entre el carrer Doctor Lluch i Bloc Portuaris que requerirà una inversió de 833.000 euros. La meitat dels fons eixiran del Pla Edusi de la Unió Europea, que preveu iniciatives per valor de 30 milions fins a 2021.

VORE NOTICIA COMPLETA

VÍDEO

>NOVA SEU PER A LA JUNTA DEL MARÍTIM PER 637.000 EUROS (14/11/2019)

L'ajuntament rehabilitarà amb fons europeus un edifici al carrer Barraca.

L'Ajuntament de València ha tret a licitació per 637.000 euros la rehabilitació d'un edifici de tres altures al carrer Barraca que es convertirà en la futura seu de la Junta Municipal de Districte del Marítim.

NOTICIA COMPLETA.

>PER PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. S'INICIA LA DEMOLICIÓ DE L'EDIFICI DE SANT PERE, 107. (28/10/2019)

S'han iniciat les obres de demolició de l'edifici de Sant Pere, 107, que va ser licitat per la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. juntament amb el qual va derrocar al maig d'aquest Sant Pere, 93. El retard s'ha produït pels desviaments d'instal·lacions que han hagut de realitzar les companyies subministradores i l’Ajuntament  mateix amb l'enllumenat públic.

Amb els solars resultants alliberats d'edificis, juntament amb la reurbanització dels carrers Sant Pere, Luis Despuig i Los Angeles, es podran escometre, de manera imminent les dotacions previstes al carrer San Pedro, així com iniciar la construcció d'habitatge públiques previstes en el programa ARRUR-2, que va ser aprovat pel Ple del Consell divendres passat dia 25.

 

Vore vídeo

>Autoritzat el conveni amb l'Ajuntament de València per a la gestió del ARRU Cabanyal-Canyamerlar (25/10/2019)
El Ple autoritza el conveni amb l'Ajuntament de València per a la gestió del ARRU Cabanyal-Canyamelar

- El programa inclou la rehabilitació de 170 habitatges, renovació de 10 i un programa de reallotjaments
- El cost de l'actuació ascendeix a 8.258.937,33 euros, a aportar pel Ministeri de Foment, Generalitat, Ajuntament i particulars 

 

 

>UNA CASA DEL CABANYAL, PREMI A LA MILLOR REHABILITACIÓ DEL 2019. (10/10/2019)

Una casa típica de barri mariner amb serveis del segle XXI. Aquesta és la proposta del premi a la millor rehabilitació del 2019. Un exemple perfecte de com la iniciativa privada comença a donar nova vida al Cabanyal.

La empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. ha gestionant les ajudes económiques, enmarcades dins de l'Área de Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARRU) del Barri del Cabanyal-Canyamelar, que ha rebut aquest projecte.

Vídeo de la noticia

>PROJECTE DE REIAL DECRET PER A AMPLIAR TERMINI FINALITZACIÓ OBRES DEL ARRU CABANYAL-CANYAMELAR. (06/09/2019)

El Ministeri de Foment, ha iniciat el tràmit d'informació pública d'un Reial decret, pel qual s'amplia el termini per a la finalització de les obres que han sigut qualificades com a protegibles incloses en el Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016 (ARRU Cabanyal-Canyamelar), que estava establit en 31 de Desembre i que es proposa com a nova data el de Desembre de 2022 (encara que aquesta és un data susceptible de canvis, ja que l'Advocacia de l'Estat ha indicat que si el Govern que l'aprove es troba en funcions, la data de finalització serà la de 31 de Desembre de 2020).

En la següent pàgina es poden realitzar al·legacions fins al 15 de setembre de 2019.

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/real-decreto-por-el-que-se-amplia-el-plazo-para-la-ejecucion-de-las-actuaciones-de-los-programas-de-fomento-del-parque-publico-de-alquiler

>Acord Consell 07/06/19 ARRU Cabanyal-Canyamelar (07/06/2019)

El Consell aprova les actuacions a realitzar en 2019 per a la regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar

- Les actuacions de renovació urbana per a enguany compten amb un pressupost total de 5 milions d'euros, dels quals la Generalitat aporta prop de 1,2 milions

- L'actuació comprén les obres de rehabilitació de 602 habitatges i la renovació d'altres 18

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de València per a gestionar les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) en el barri del Cabanyal-Canyamelar per a 2019, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016, que permet que les actuacions s'executen fins a 31 de desembre de 2019.

El conveni estableix una subvenció per al present exercici de 4.936.725 euros, dels quals el Ministeri de Foment aportarà 3.747.750 euros i la Generalitat participarà amb 1.188.975 euros, per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana previstes en aquest barri de València.

La declaració del ARRU del Cabanyal-Canyamelar es va instrumentar a través d'un conveni entre la Conselleria d'Habitatge i el Ministeri de Foment, amb la participació de l'Ajuntament de València. Aquest conveni estableix una inversió total de 14.294.402 euros, aportats pel Ministeri, la Generalitat, el Consistori i els particulars.

L'actuació que inclou aquest ARRU preveu la rehabilitació de 602 habitatges i la renovació d'altres 18, incloent obres de reurbanització, així com l'execució d'un programa de reallotjaments i la gestió tècnica i informació necessària a realitzar a través d'un equip tècnic.

Aquest conveni s'emmarca en l'aposta del Consell per la rehabilitació i regeneració urbana, no solament per a recuperar i renovar habitatges en els centres històrics i els espais urbans de les ciutats de la Comunitat Valenciana, sinó també per a reactivar l'economia amb la dinamització de tots els oficis relacionats amb la construcció i els sectors productius annexos.

Acord del Consell 07/06/2019

>BORSA DE PERITS TAXADORS PER A TAXACIONS PERICIALS D'IMMOBLES DE PLAN CABANYAL-CANYAMELAR S.A. (24/05/2019)

La societat pública PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. (PCCSA), requereix d'una taxació actualitzada de les seues existències. Aquestes taxacions hauran de ser realitzades per experts independents, per a la seua presa en consideració en l'auditoria independent de comptes anuals.

>APROBACIÓ CONVENI ARRU CABANYAL-CANYAMELAR 2019 (24/05/2019)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, en les seues sessió del dia 24 de maig de 2019, ha aprovat el Conveni amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per a enguany, relatiu al ARRU Cabanyal-Canyamelar.

Això suposa una aportació del Ministeri de Foment i la mateixa Generalitat Valenciana de 4.936.725 €, per a enguany 2019.

>PREMI EUROPEU AL BARRI DE EL CABANYAL. (17/05/2019)

Els CESBA Neighborhood Awards han guardonat al barri del Cabanyal com a guanyador en la categoria d'Àrea en fase de projecte de regeneració urbana en ciutats de menys de 10.000 habitants.

>NOU ARRU PER AL CABANYAL (17/05/2019)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, de hui 17 de maig de 2018, ha ratificat l'Acord de la Comissió Bilateral celebrada el 29 d'octubre de 2018 relatiu a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-Canyamelar a València, subscrit entre el Ministeri de Foment, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de València.
Això suposa un nou ARRU, per al barri, que preveu l'actuació en 29 habitatges municipals i 151 de propietari privats.

>RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ (10/05/2019)

Resolució de la gerència de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar,S.A., en la que es dóna compte del resultat del procés de selecció d'un/a arquitecta/o per incapacitat temporal.

>SELECCIÓ D'UN/A ARQUITECTE/A, PER A SUSTITUCIÓ PER UNA IT. (23/04/2019)

Resolució de la gerència de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. per a la selecció d'un/a arquitecte/a, per a substitució per incapacitat temporal.

 

>EXPOSICIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE EL PEC EN EL BARRI CABANYAL (08/03/2019)

 

S'informa que a partir de hui mateix l'edifici de la Central Operativa de Sanejament del Cicle Integral de l'Aigua, situat al carrer Mediterrani, 34, de València, al barri del Cabanyal-Canyamelar, disposa d'una exposició d'informació relacionada amb el Pla Especial del Cabanyal (PEC) a disposició de consulta pública.

L'horari de la mateixa és de dilluns a dijous de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h i divendres de 9.00 h a 14.00 h.


Cal recordar que tota la documentació del PEC està disponible en la pàgina web d'urbanisme de l' Ajuntament de València, en el següent enllaç: pecplaespecial.com  (pestanya PAC/Documents), o bé a l'Ajuntament de València, al carrer Amadeu de Savoia, 11.

Facebook

>ASSAMBLEA ACCÉS PÚBLIC PRESENTACIÓ PEC (20/02/2019)

 

Amb motiu de l'inici del procés d'informació i participació pública del document preliminar del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), dimarts que ve 26 de febrer a les 18.30 h es celebrarà una assemblea d'accés públic en el Teatre El Musical per a la seua presentació.

 

Tota la documentació del PEC està disponible en la pàgina web de urbanisme de l'Ajuntament de València, o be en el següent enllaç: pecplaespecial.com (pestanya PEC/Documents).

 

>PUBLICACIÓ DOGV ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA PLA ESPECIAL DE CABANYAL-CANYAMELAR (07/02/2019)
>ACORD COMISIÓ BILATERAL ARRU - PLA HABITATGE 2018-2021 (19/12/2018)

S'ha adoptat per la Comissió Bilateral entre Ministeri de Foment i la Comunitat Valenciana, del dia 29 d'octubre de 2018, l'Acord relatiu a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana El Cabanyal-Canyamelar, dins del marc del Pla d'Habitatge 2018-2021, que estableix una nova inversió per al barri de 8.258.937,33 €, dels quals el propi Ministeri aporta 1.870.000 €, la Generalitat Valenciana 830.000 € i l'Ajuntament de València 3.326.587,33 €.

Acord 28/10/2018.

>"YO TE GUÍO", PER LA VALÈNCIA MES DESCONEGUDA (17/10/2018)

Descarrega't GRATIS les guies Alter ECO i coneix els barris del Cabanyal – Canyameral i El Grau , el barri de Russafa-Gran Via i el de Benimaclet, de la mà dels seus veïns.

https://www.guiasaltereco.com/

>¿VOLS PRODUIR LA TEUA PRÒPIA ENERGIA? (15/10/2018)

La Fundació Observatori del Canvi Climàtic ha llançat una primera enquesta de detecció d'interessats en instal·lar plaques fotovoltaiques al seu edifici. En l'enllaç següent podreu trobar més informació al respecte.

https://mailchi.mp/…/notcies-de-la-xarxa-connecta-energia-2…

>AMPLIACIÓ DE TERMINI ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA I RURAL (ARRU) CABANYAL-CANYAMELAR. (02/10/2018)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, en sessió de data 14 de setembre de 2018, ha sol·licitat a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori l'ampliació del termini per a l'execució de les actuacions del ARRU Cabanyal-Canyamelar, fins al 31 de desembre de 2019. Aquesta sol·licitud l'haurà de tramitar la Conselleria davant el Ministeri de Foment, conforme el regulat en la disposició transitòria 1a del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2019.

Una vegada siga efectiva aquesta, totes les actuacions qualificades com a actuacions protegibles podran finalitzar fins hui indicada, el 31 de desembre de 2019, encara que la justificació s'haurà de presentar en l'oficina de gestió d'aquesta societat pública amb almenys dos mesos d'antelació.

València a 2 d'octubre de 2018.

 

>SEMINARI INTERNACIONAL: Els nous models de governança regional i urbana en el segle XXI. (01/10/2018)

Vicente Gallart Torán, gerent de Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A. participa en el Seminari Internacional: Os novos modelos de gobernanza rexional e urbana no século XXI.

Aquest seminari, que es celebra els dies 1 i 2 d'octubre de 2018, és el marc de presentació al Congrés Anual de la Regional Studies Association que es celebrarà en 2019 a Santiago. El segon dia, sota el títol Els nous models de governança urbana: utopia o realitat?, participarà en la taula que porta per títol Nous models de governança urbana, que es desenvoluparà de 09.30-11.30 i estarà moderada per Ángeles Piñeiro.

El Seminari compta amb la presència de responsables polítics, tècnics i experts, per a debatre sobre quin és el model de governança urbana que s'està promovent des dels governs locals en el període postcrisis, quines són les prioritats d'intervenció i els reptes.

>ÚLTIMA HORA: INSCRIPCIÓ REGISTRE LICITADORS (21/08/2018)

Abans del 9 de setembre de 2018 els licitadors que es presenten a processos de contractació convocats per aquesta societat pública realitzats a través del procediment obert simplificat hauran d´estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l´Estat (ROLECE) o bé de la CCAA.

Estar inscrit en ROLECE és obligatori, a partir del 9 de setembre, per a tota empresa que vulga participar en una licitació de l´administració. Obligatorietat recollida en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público (DT 3a).

Perfil del Contractant.

 

>Josep Lluís Ferrando substitueix a Josep Vicent Boira Maiques com a Secretari Autonòmic. (06/08/2018)

El fins ara director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Josep Lluís Ferrando, passa a estar al capdavant de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigeix la consellera Maria José Salvador. Josep Lluís Ferrando substitueix així a Josep Vicent Boira Maiques.

En el lloc de director general d'Ordenació del Territori s'ha nomenat a Rosa Marró Marín.

Cessament Josep Vicent Boira Maiques.

Cessament Josep Lluís Ferrando.

Nomenament Josep Lluís Ferrando.

Nomenament Rosa Pardo Marín.

 

>Correcció errors ajudes alquiler i rehabilitació 2018. (23/07/2018)

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat a través del DOGV la correcció d'errors de la Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d'edificis del  programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Publicació DOGV

>Aquestes són les ajudes al lloguer o reforma d'habitatges que ja es poden sol·licitar (10/07/2018)

La conselleria d'Habitatge ha convocat les ajudes al lloguer, a la rehabilitació d'habitatges, a la rehabilitació d'edifici i a la millora de l'eficiència energètica emmarcades en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Aquestes ajudes, a les quals es destinen 42.601.000 euros, es podran sol·licitar del 10 de juliol al 6 d'agost, excepte les ajudes per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat, el termini de la qual acaba el 31 de juliol, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Publicació DOGV

 

>Rafael Briet substitueix en la direcció general d'Habitatge a Rebeca Torró. (10/07/2018)

Rafael Briet ja ha pres possessió com a nou director geral d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana en substitució de Rebeca Torró, qui al seu torn prendrà el relleu de Jorge Rodríguez com a diputada provincial de València a més de la delegació de l'alcaldia provisional d'Ontinyent que té des de la setmana passada.

Cessament Rebeca Torró.

Nomenament Rafael Briet.

>L'Ajuntament vol construir prop d'un miler d'habitatges en El Cabanyal (06/07/2018)

Sarrià estudia amb Mobilitat redistribuir el trànsit per davant de l'estació de tren per a eliminar la rotonda i crear una zona verda.

>El PEC redueix a la meitat els habitatges i salva les zones verdes (05/07/2018)

Les queixes dels veïns han obligat a replantejar l'edificabilitat i s'ha passat de 1.500 pisos a 850 - Al final de Doctor Lluch es construiran 180 habitatges concentrats en una cantonada.

>Requisits i quanties de les pròximes ajudes al lloguer d'habitatges i rehabilitació d'edificis (29/06/2018)

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat les bases per a accedir a ajudes al lloguer i a la rehabilitació d'habitatges, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquest dijous. Es tracta de l'ordre que estableix les bases reguladores del programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i programa d'ajudes al lloguer per a joves i a l'ordre que estableix les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació del programa de foment de la conservació de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

>L'Ajuntament de València ultima la reforma de 14 carrers i places en el Cabanyal (13/06/2018)

La inversió aconseguirà els 4,1 milions i servirà per a la recuperació d'algunes de les zones més degradades del barri.

Fins a 17 carrers i places seran reformades en els pròxims mesos en el barri del Cabanyal, dins del Pla Confiança i el programa Arru finançat amb fons estatals. La regidoria de Desenvolupament Urbano ultima els plecs de condicions del concurs, van indicar fonts d'aquesta delegació en resposta a les queixes veïnals per la demora en algunes intervencions, sobretot en matèria d'habitatge i convivència.

>AMPLIACIÓ TERMINI SOL·LICITUD ABONAMENT PRIMER TRIMESTRE (27/03/2018)

El Capítol III de les Bases Reguladores de subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-Canyamelar, regula en la seua base 18a, les bestretes de subvencions, i estableix en el seu apartat 5é, que la sol·licitud de pagaments trimestrals, es realitzarà abans del dia 5 del mes següent a concloure el trimestre natural, sobre les obres executades en aqueix període.

Atenent a les circumstàncies que concorren en la primera setmana del mes d'abril de l'any en curs, que seria el termini per a la sol·licitud del pagament corresponent al primer trimestre de l'any 2018, excepcionalment, per a aquest trimestre, s'amplia el termini de sol·licitud de pagaments trimestrals, al dia 13 d'abril de 2018, sense perjudici que la justificació haurà de realitzar-se sobre obres certificades i abonades fins al 31 de març d'enguany.

València, a 27 de març de 2018.

>LLEI 21/2017, de 28 de desembre.[2017/12191] - Secció segona (art.156) (08/01/2018)

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191]

Secció segona

Gestió pressupostària i funció interventora

Article 18

S’afig un apartat nou 6 a l’article 26, es modifica l’article 40, apartats 1, 3, 4, 5, 7 i 8, es modifica l’article 63, apartat 1, es modifica l’article 96, apartats 2 i 3, i s’afig un apartat nou 4, es modifica l’article 112, es modifica l’article 120, apartat 4 i s’afig un apartat nou 5, es modifica l’apartat primer, lletra a, de l’article 156, es modifica l’article 165, s’afig un apartat nou al punt 3 de l’article 171, s’afig un apartat nou al punt 5 de l’article 171, i s’afig un capítol nou V al títol X, amb un article nou 178 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que queden redactats de la manera següent:

Article 156. Societats mercantils de la Generalitat

1. Les societats mercantils de la Generalitat són aquelles societats mercantils sobre les quals s’exerceix el control per part de la Generalitat per donar-se algun dels següents supòsits:

a) Bé perquè la participació directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o dels ens del sector públic instrumental siga igual o superior al 50 %. Per a la determinació d’aquest percentatge, en el cas que en el capital social participen algunes d’elles, se sumaran les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic instrumental de la Generalitat.

>LLEI 21/2017, de 28 de desembre. [2017/12191] - Secció quarta (art.9) (08/01/2018)

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191] 

Secció quarta

Pla especial de suport a la inversió productiva a municipis de la Comunitat Valenciana

Article 20

Es modifica el paràgraf primer de l’article 9 del Decret llei 3/2016, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla especial de suport a la inversió productiva a municipis de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

Article 9. Subjecte responsable

Els projectes nous que s’aproven d’acord amb el que disposa aquest decret llei els executaran, en tot cas, els ajuntaments. Per a aquesta execució, els ajuntaments podran realitzar encàrrecs a qualsevol dels ens, els organismes i les entitats del seu sector públic que tinguen la consideració de mitjà propi personificat per reunir els requisits que estableix l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

>LLEI 22/2017, de 29 de desembre. [2017/11990] (Esm.147) (08/01/2018)

Presidència de la Generalitat 

LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018. [2017/11990] 

De l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Esmena número 147

Entitat 00132 Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències Programa 222.10 Seguretat pública policia de la Generalitat

Fitxa FP7

Cal afegir un codi de línia nou en el Capítol VII: Redacció de projecte i començament d’obres de dependències policia local

Beneficiaris previstos: Ajuntament de València

Descripció i finalitat: Redacció de projecte i començament d’obres de dependències policia local al barri del Cabanyal de València

Mode de concessió: Directa art. 168 a)

Import: 100,00 milers d’euros

>LLEI 21/2017, de 28 de desembre. [2017/12191] - Secció segona (art.40) (08/01/2018)

Presidència de la Generalitat

LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. [2017/12191] 

Secció segona

Gestió pressupostària i funció interventora

Article 18

S’afig un apartat nou 6 a l’article 26, es modifica l’article 40, apartats 1, 3, 4, 5, 7 i 8, es modifica l’article 63, apartat 1, es modifica l’article 96, apartats 2 i 3, i s’afig un apartat nou 4, es modifica l’article 112, es modifica l’article 120, apartat 4 i s’afig un apartat nou 5, es modifica l’apartat primer, lletra a, de l’article 156, es modifica l’article 165, s’afig un apartat nou al punt 3 de l’article 171, s’afig un apartat nou al punt 5 de l’article 171, i s’afig un capítol nou V al títol X, amb un article nou 178 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que queden redactats de la manera següent:

Article 40. Compromisos de caràcter plurianual

1. Poden adquirir-se compromisos de despeses que hagen d’estendre’s a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, sempre que l’execució s’inicie en el mateix exercici i no se superen els límits i les anualitats fixats en aquest article i que se n’acredite la coherència amb els escenaris pressupostaris i programes plurianuals.

[...]

7. No podran adquirir-se compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs quan es tracte de subvencions a les quals resulte d’aplicació el que preveu l’article 168.1A d’aquesta llei. No serà aplicable al que es disposa en aquest paràgraf, als convenis en matèria d’habitatge que es deriven dels plans estatals d’habitatges i que tindran la vigència d’aquests, incloses les addiccions i les pròrrogues

>SOL·LICITUD DE QUALIFICACIONS DEFINITIVES ARRU PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. (29/12/2017)

D'acord amb la base 21a de les Bases reguladores per a les subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d'El Cabanyal-Canyamelar la competència per a la Qualificació Definitiva de les actuacions subjectes a les ajudes regulades en les bases, correspon al Servici Territorial d’Habitatge i Rehabilitació de València, i es regula d'acord amb allò previst en l'article 20 del Decret 189/2009, de 23 d'octubre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament de Rehabilitació d'Edificis i Habitatges.

Per a la sol·licitud de la Qualificació Definitiva, l'oficina de la societat Plan Cabanyal- Canyamelar S.A., realitzarà labors de suport i assessorament als ciutadans i ciutadanes, segons li atribuïx el punt 2 de la base 17a.

Els impresos i les instruccions per a la seua presentació es troben disponibles al punt 6 de l'apartat de Subvencions d'aquesta web.

 

>Pla Cabanyal trau de nou a concurs els immobles que no va vendre (19/12/2017)

El Consell d'Administració del Pla Cabanyal-Canyamelar si va reunir ahir per a celebrar l'encontre de final d'any on es van tractar diferents aspectes del funcionament intern i es van assentar nous criteris en la gestió del patrimoni i del terreny d'este barri.

 

>SOL·LICITUD PAGAMENTS TRIMESTRALS ÚLTIM TRIMESTRE DE 2017 (18/12/2017)

El Capítol III de les Bases Reguladores de subvencions per a actuacions de regeneració i renovació urbanes en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-Canyamelar, regula en la seua base 18a, les bestreses de subvencions, i establix en el seu apartat 5t, que la sol·licitud de pagaments trimestrals, es realitzará abans del día 5 del mes següent a concloure el trimestre natural, sobre les obres executades en eixe període.

Atenent les circumstàncies que concorren, en les últimes semanes de l’any en curs, coincident amb el últim trimestre de l’any, i la primera, del mes següent, que seria el termini per a la sol·licitud de pagaments trimestrals, excepcionalment, per al cuart trimestre de l’any 2017, s’amplia el termini de sol·licitud de pagaments trimestrals, al día 19 de gener de 2018, sense perjuí que la justificación haurà de realitzar-se sobre obres certificades i abonades fins al 31 de desembre de 2017.

València, a 18 de desembre de 2017.

El gerent

Sig. Vicente Gallart Torán

>AMPLIACIÓ DE CAPITAL (01/12/2017)

El ple del Consell ha autoritzat a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) a l'adquisició de mil accions de la societat Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.

Basant-se en el dret d'adquisició preferent que EIGE ostenta com a soci del Cabanyal-Canyameral, adquirirà estes accions amb un valor nominal de 500 euros cada una d'elles. Per tant, l'entitat pública desembossarà 500.000 euros a la societat Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.

L'objectiu d'esta mesura és augmentar el capital social de la societat per a obtindre una major liquiditat.

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. s'unisca societat formada en un 50% per la Generalitat, a través d'EIGE, i un altre 50% per l'Ajuntament de València, per mitjà d'Actuacions Municipals Urbanes S.A. (AUMSA) .

Esta entitat té com a objectiu dur a terme totes les actuacions urbanístiques i d'edificació necessàries per a la rehabilitació d'este emblemàtic barri, així com aquelles intervencions que contribuïsquen a la seua revitalització.

>L'AJUNTAMENT SELECCIONA ELS 24 PRIMERS PROJECTES DE LA EDUSI (02/10/2017)

L'Ajuntament ha seleccionat els primers projectes a escometre al barri del Cabanyal-Canyamelar dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sonstenible (EDUSI) que suposa una inversió total de 30 milions d'euros fins a l'any 2020, cofinançats al 50% entre l'Ajuntament i la Unió Europea a través dels fons FEDER.

Per a tindre un major accés a tota la informació relacionada amb esta estratègia de desenvolupament urbà pel Cabanyal-Canyamelar, des del dia 29 de setembre pot accedir-se a la pàgina web pròpia de la EDUSI, "EDUSI, Una manera de fer Europa", enllaçant des de la pròpia pàgina web de l'Ajuntament de València.

>NOVES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL EN LA 'ZONA ZERO' DEL CABANYAL (29/09/2017)

Les instal·lacions, d'infraestructura modular, estan ubicades en un solar entre els carrers Escalante i José Benlliure.

>EL CONSELL APROVA PROP DE 5 MILIONS PER A L'ARRU DEL CABANYAL-CANYAMELAR. (22/09/2017)

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Vivenda Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de València per a gestionar les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del barri del Cabanyal-Canyameral per a l'any 2017, en el marc del Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 que permet que les actuacions s'executen fins a 31 de desembre de 2017.

>REVERSIONS DE LES UE 5.01 I 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR (08/09/2017)

REVERSIONS DE LES PROPIETATS AFECTADES EN ELS EXPEDIENTS EXPROPIATORIS DE LES UE 5.01 I UE 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR, SUSPÉS PER ACORD DEL CONSELL DE 8 DE JULIO DE 2016.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8099 de data 04.08.2017, s'ha publicat l'anunci relatiu a les propietats afectades per inexecució del planejament incloses en el els expedients expropiatoris de la UE 5.01 i UE 5.02 del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior Cabanyal-Canymelar, suspés per Acord del Ple del Consell de 8 de juliol de 2016.

En el Butlletí Oficial de l'Estat número 185 de data 04.08.2017 s'ha publicat l'anunci notificació per a les notificacions que han resultat infructuoses, d'acord amb l'article 44 de la llei 39/2015.

PUBLICACIÓ BOE

PUBLICACIÓ DOGV

>TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES I OBERTURA DE PLIQUES (04/08/2017)

CONCURS PER A L'ALIENACIÓ DE DIVERSOS IMMOBLES EN EL BARRI DEL CABANYAL-CANYAMELAR. L1-017.

Havent-se publicat el corresponent anunci de licitació en el DOUE 19 de juliol de 2017; BOE 20 de juliol de 2017; BOP de València 27 de juliol de 2017; DOCV de 4 d'agost de 2017; Diari Les Províncies 16 de juliol de 2017 i Diari Levante-EMV 16 de juliol de 2017, es comunica, conforme a l'article 9 del Plec de condicions particulars que regixen per al concurs per a l'alienació de diversos immobles, que la data de finalització per a la presentació d'ofertes serà el dimecres 4 d'octubre a les 14.00 hores.
D'acord amb el que preveu l'article 11 de l'esmentat plec, l'obertura de pliques tindrà lloc el dilluns 16 d'octubre a les 12.00 hores en la seu de l'esta societat.

>El Pla Especial del Cabanyal apostarà per les zones verdes. (20/07/2017)

El regidor de Desenrotllament Urbà Sostenible, Vicent Sarrià, ha presentat este dimecres el Pla Especial de Protecció del Cabanyal-Canyameral (PEC) , que substituirà al derogat pla de la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez, i que pretén connectar la ciutat amb el mar per mitjà d'una superfície verda i "definir un barri sense derrocaments i sense prolongacions".

>ÚLTIMA HORA (19/07/2017)

Ja es troba disponible en el nostre Perfil del Contractant la documentació relativa a l'alienació d'immobles L1-017.

>PRESENTACIÓ INICI DE REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR (18/07/2017)

Dimecres 19 de juliol a les 19.00h al Teatre El Musical, Plaça del Rosari núm.3

>JORNADA PRÀCTICA DE REHABILITACIÓ EFICIENT (19/06/2017)

ANERR, amb la col·laboració del PLAN CABANYAL- CANYAMELAR, S.A., celebrarà el pròxim 21 de Juny a València (Ateneu Marítim C/Reina 68, València) una nova jornada pràctica del Campus de la Rehabilitació que pretén ser un punt de trobada d'empreses de rehabilitació i reforma, tècnics, instal·ladors, administradors de finques, fabricants i l'Administració Pública, en definitiva, tots els agents implicats en la Rehabilitació i la Reforma.

És molt interessant conéixer de primera mà les accions que s'estan realitzant en el Pla Cabanyal, així com la repercussió directa i indirecta que en la zona ja està tenint per a regeneració urbana i rehabilitació dels immobles, així com per a la millora de la qualitat de vida i confort dels seus veïns.

 

>SEGONA JORNADA COOPERATIVES D'HABITATGE AL CABANYAL-CANYAMELAR. (20/03/2017)

València, 22 de Març a les 16:30h, en el Ateneu Marítim.

C/Reina Nº 68. 

Programa.

Ponència D. Alberto Sanchís.

Ponència D. Peter Kammerling.

Ponència Dª. Lirios Pastor.

Ponència D. Juli Carbó.

Intervenció D. Martín Garcia.

Ponència D. Pepe Gavidia.

Ponència D. Max Gigling.

Ponència D. Miguel Montagut.

>Subvencions Pla RENHATA (03/03/2017)

ORDRE 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA.

>Resultat del procés de selecció (22/02/2017)

Resolució de la gerència de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar,S.A., en la que es dóna compte del resultat del procés de selecció d'un/a arquitecta/o per a substitució de baixa maternal.

>Selecció d'una/o arquitecta/o, per a substitució baixa maternal. (06/02/2017)

Resolució de la Gerència de la societat publica Plan Cabanyal-Canyamelar,S.A., per a la selecció d'una/o arquitecta/o, per a substitució baixa maternal.

>Deduccions per Obres de rehabilitació o reedificació del tram autonòmic del IRPF (20/01/2017)

Les veïnes i els veïns del Cabanyal-Canyamelar, que inicien en el 2017 obres de rehabilitació o reedificació incloses en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana, es podran beneficiar de les deduccions del tram autonòmic de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

>Jornada Pla Cabanyal-Canyamelar i el Cooperativisme. 25 de gener de 2017. (19/01/2017)

València, 25 de gener a les 16:00h,en el Ateneu Marítim.

C/Reina Nº 68.

Cartell de la Jornada.

Programa.

>Reial Decret 637/2016, prorroga del Pla Estatal de foment (09/01/2017)

Reial Decret 637/2016, de 9 de desembre, pel qual es prorroga el Pla Estatal de foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 regulat pel Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril.

>Resol·lució del 29/9/2016 Ajudes 1ª Convocatòria EDUSI (03/10/2016)

Per Resol·lució de 29 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Gastos, per la qual es concedixen ajudes de la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades per mitjà del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, convocades per Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembre, que s'ha publicat hui en el Bulletí Oficial de l'Estat, es concedixen unes ajudes provinents de fons de la UE, per import de 15.000.000 EUR, per a actuacions en el El Cabanyal- Canyamelar.

https://www.boe.es/…/di…/2016/10/03/pdfs/BOE-A-2016-9052.pdf

>PRESENTACIÓ DEL CONCURS I SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (30/09/2016)

REGENERACIÓ URBANA DE L'ENTORN DE LA PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, LLOTJA DE LA SEDA, MERCAT CENTRAL I ESGLÉSIA DE SANT JOAN DEL MERCAT.

El pròxim Dilluns 3 d'Octubre a les 18:00h tindrà lloc la Presentació del Concurs de Regeneració Urbana i la Sessió de Participació Ciutadana. 

L'acte es celebrarà en la Llotja de la Seda.

Carrer de la Llotja, 2, 46001 València
ENTRADA LLIURE, FINS A COMPLETAR L'AFORAMENT.

>AMPLIACIÓ PLAÇ PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS SUBVENCIONS ARRU (30/09/2016)

L'Ajuntament de València amplia el termini de presentació de sol·licituds, per a accedir a les subvencions de l'Àrea de Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARRU) del Cabanyal-Canyamelar i es dota de més pressupost.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, celebrada el divendres 30 de setembre de 2016, ha ampliat el termini per a la presentació de sol·licituds per a accedir a les subvencions de l'ARRU El Cabanyal-Canyamelar i àmplia el pressupost d'inversió de les mateixes fins a 1.719.301 EUR.

El nou termini per a la presentació de sol·licituds, acompanyades de la documentació que es regula en les Bases de la convocatòria (BOP número 139 de 20.07.2016), finalitza el divendres 14 d'octubre de 2016.

Publicació de l'edicte Web Ajuntament de València

>Encàrrec Rehabilitació Llotja Pescadors a Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. (30/09/2016)

L'Ajuntament de València encarrega a la Societat Pública Cabanyal- Canyamelar, S.A., la rehabilitació dels elements comuns de l'edifici de la Llotja de Pescadors, incuida en l'Àrea de Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARRU) del Cabanyal-Canyamelar.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, celebrada el divendres 30 de setembre de 2016, hi ha encarregat a la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. la rehabilitació dels elements comuns de l'edifici de la Llotja de Pescadors, inclòs en l'ARRU El Cabanyal- Canyamelar. Este Acord complementa a l'adoptat per la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2007, en el que s'iniciaven els tràmits per a la caducitat de la concessió, i s'aconseguirà dotar a l'edifici de la necessàries condicions de seguretat i estabilitat, conservant la seua configuració singular i millorant substancialment les condicions per al gaudi dels actuals residents.

>PRÒRROGA DE TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DE L’ARRU CABANYAL-CANYMELAR. (02/09/2016)

Conforme a l'establit en la base setzena de les “Bases reguladores de la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges i substitució edificatoria en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d’El Cabanyal-Canyamelar”, aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València de data 8 de juliol de 2016 (BOP número 139 de data 20.07.2016), correcció d'errors Resolució d'Alcaldia de 05 d'agost de 2016 (BOP número 163 de data 24.07.2016), en la qual es contempla que es puga procedir a noves convocatòries, es prorroga el termini de presentació de noves sol·licituds, en nova convocatòria, que finalitzarà el pròxim 30 de setembre de 2016.

>L'Ajuntament aprova la despesa de 3.197.600 €, per a la rehabilitació d (09/08/2016)

L'Ajuntament de Valencia aprova la despesa de 3.197.600 €, per a la rehabilitació d'edificis i vivendes i substitució edificatòria que dins de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del Cabanyal-Canyamelar, S.A i programes de reallotjament temporal.

 

>L'Ajuntament inicia actuacions per a la caducitat de les concessions de la Llotja i Casa dels Bou (02/08/2016)

L'Ajuntament aprova en Junta de Govern Local celebrada el 29 de juliol de 2016 l'acord per mitjà del quin s'inicien les actuacions necessàries per a declarar la caducitat de les concessions atorgades a la Marina Auxiliant de Patrons Pescadors de Poble Nou del Mar per Reial Orde d'11 de juliol de 1907, en el cas de la LLOTJA DE PESCADORS, i a la Societat El Progrés de Pescadors d'Armadors de Pesca per Reial Orde de 14 de setembre de 1908, en el cas de la CASA DELS BOUS i, en conseqüència, recuperar la possessió dels esmentats edificis, de propietat municipal, i realitzar, respecte a la LLOTJA DE PESCADORS, les actuacions necessàries per a donar cobertura jurídica als actuals usuaris de l'esmentat edifici.

>L'Ajt. encarrega a PCCSA redacció de projectes per a vivendes municipals en l'ARRU del Cabanyal (01/08/2016)

L'Ajuntament acorda encarregar a la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., la redacció de projectes de rehabilitació i reedificació i l'execució de les obres en les vivendes de titularitat municipal, en l'àmbit de l'ARRU EL CABANYAL-CANYAMELAR, així com la redacció de projectes, execució d'obres d'elements comuns i adequació de les vivendes de titularitat municipal síties en edificis de titularitat compartida, per a les que existisca un acord de la comunitat de propietaris per a la rehabilitació de l'edifici, fins que es troben vigents les ajudes derivades de les actuacions protegibles en l'ARRU El Cabanyal-Canyamelar. Els dits projectes d'obra es duran a terme en les vivendes dels edificis de titularitat íntegrament municipal així com en les vivendes de titularitat municipal que es troben en edificis de titularitat compartida amb particulars.

Acord Junta Govern Local de 29 juliol de 2016 d'Encàrrec de la redacció de projectes de rehabilitació i reedificació i la ejecució de les obres en vivendes de titularitat pública del ARRU El Cabanyal-Canyamelar.

>PUBLICACIÓ BASES REGULADORES EN BOP (20/07/2016)

El Butlletí Oficial de la Província número 139 de data 20.07.2016, ha publicat les "Bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges i substitució edificatòria en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar".

El termini per a la sol·licitud d'ajudes, estarà obert fins al 2 de setembre de 2016 (excepte en el cas que les sol·licituds no esgoten els límits pressupostaris disponibles, que llavors es tancarà l'1 d'octubre de 2016). Durant tot l'estiu l'oficina de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. romandrà oberta per a assessorar-li en els tràmits necessaris per a omplir les sol·licituds.

Els impresos per a la sol·licitud es troben en:

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2

>ANUNCI APROBACIÓ BASES ARRU (14/07/2016)

Per la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juliol de 2016, s'han aprovat les "Bases reguladores de la convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitages i substitució edificatòria en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar".

Acord Junta Govern Local de 8 de juliol de 2016.

>PUBLICACIÓ BASES WEB AJUNTAMENT DE VALÈNCIA (14/07/2016)

L'Ajuntament de València ha publicat les "Bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges i substitució edificatòria en l'Àrea de Regeneració i renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar".

Es pot consultar en l'enllaç següent:

https://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vDocumentosWebListado/1DAE4F2D7CCD7DE2C1257FF00026AD0D?OpenDocument&lang=1&nivel=13&bdOrigen

>ADJUDICACIÓ DIRECTA DE PROPIETATS DECLARADES DESERTES EN CONCURS CONVOCAT PER PLAN CABANYAL (13/07/2016)

Finalitzat el concurs convocat per la societat pública Plan Cabanyal- Canyamelar, S.A., han quedat desertes les ofertes que figuren en l'expedient de licitació L2-016.

>ANUNCI DOCV 13/07/16 NORMES TRANSITÒRIES (13/07/2016)

Publicades, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 13 de juliol de 2016, les normes transitòries aplicables a l'àmbit ordenat per l'homologació modificativa i el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar.

Es poden consultar en el següent enllaç; 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/13/pdf/2016_5492.pdf

>El Consell suspén el PEPRI del Cabanyal-Cayamelar i aprova les Normes Transitòries d'Urgència. (08/07/2016)

http://www.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=684162

>SOL·LICITUD TÈCNIC BORSA PER A LA REALITZACIÓ DE L'IEE (07/07/2016)

Un dels requisits que té establit el Pla d’Habitatge 2013-2016, és l'obligació que l'edifici que sol·licite ajudes per a la seua rehabilitació compte amb el corresponent Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE).

Per a facilitar les gestions als sol·licitants, la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. ha creat dos borses de professionals que es troben capacitats per a la realització d'estos informes. 

Per això, i sense cap tipus de compromís i de manera totalment gratuïta, vosté o vostés, podran sol·licitar un arquitecte, o un aparellador/a, arquitecte técnic/a, perquè realitze les inspeccions i informes necessaris i si és el cas s'encarregue de la redacció del corresponent projecte. 

Sol·licitud Técnic Borsa.

>EL PRESENT I EL FUTUR DEL CABANYAL A DEBAT AL CTAV. (06/07/2016)

Jornada III. El Cabanyal

DEBAT DE CIUTAT és un fòrum organitzat pels Arquitectes de València, compartit amb altres agents interessats en l'estat general de la ciutat i en el model millor possible per al seu desenvolupament. S'estructura en jornades que tractaran propostes a partir de temes específics. Està obert a tots els ciutadans que desitgen assistir i inclús participar en un col·loqui enriquidor de suggeriments i compromisos junt amb els ponents seleccionats per a cada ocasió.

VEURE EN STREAMING

>RESULTAT SORTEIG BORSA ARQUITECTES REDACCIÓ PROJECTES REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ (28/06/2016)
>RESULTAT SORTEIG BORSA APARELLADORS DIRECCIÓ EJECUCIÓ D'OBRA (28/06/2016)
>RESULTAT SORTEIG BORSA ARQUITECTES IEE (20/06/2016)
>RESULTAT SORTEIG BORSA APARELLADORS IEE (20/06/2016)
>ACLARIMENTS BORSES DE PROFESSIONALS (15/06/2016)

NECESSITAT DE COL·LEGIACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ EN LES BORSES DE PROFESSIONALS, DE LA SOCIETAT PÚBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR.

>Anunci Borsa Arquitectes per realització de l'IEE (14/06/2016)

Fins a dijous que ve dia 16 de juny a les 13.00 hores, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d'arquitectes per a la realització de l'IEE, i si és el cas projectes, per a particulars, en l'àmbit de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

L'hora a terme és indistinta, tant per a les presentades presencialment, com aquelles que es remeten al correu electrònic; info@plancabanyal.es.

>Anunci Borsa Arquitectes Técnics i Aparelladors per realització de l'IEE (14/06/2016)

Fins a dijous que ve dia 16 de juny a les 13.00 hores, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d'aparelladores/s, arquitectes técniques/cs per a la realització de l'IEE, i si és el cas projectes, per a particulars, en l'àmbit de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

L'hora a terme és indistinta, tant per a les presentades presencialment, com aquelles que es remeten al correu electrònic; info@plancabanyal.es.

>BORSA APARELLADORS DIRECCIÓ EJECUCIÓ D'OBRA (13/06/2016)

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’APARELLADORES I APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNIQUES I ARQUITECTES TÈCNICS PER A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I EL CONTROL DE QUALITAT, DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ D’IMMOBLES PROPIS O GESTIONATS DE L’EMPRESA PÚBLICA CABANYAL-CANYAMELAR, EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir de hui dia 13 de juny i fins al dimecres dia 22 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d'aparelladores/s, arquitectes técniques/cs per a la direcció de l'execució d'obra, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat, de projectes de rehabilitació i reedificació d'immobles propis o gestionats de l'empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, en l'àmbit de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Les bases i l'imprés de sol·licitud es troben en:

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2

>BORSA ARQUITECTES REDACCIÓ PROJECTES REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ (13/06/2016)

 

BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA D'ARQUITECTES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ O REEDIFICACIÓ D'IMMOBLES PROPIS O GESTIONATS DE L'EMPRESA PUBLICA PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. EN L'ÀMBIT DE L'ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DE EL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir de hui 13 de juny i fins al dimecres dia 22 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d'arquitectes per a la redacció de projectes de rehabilitació o reedificació d'immobles propis o gestionats de l'empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar.

Les bases i l'imprés de sol·licitud es troben en:

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2

>JA ES PODEN DESCARREGAR ELS IMPRESOS PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ I DE REED (06/06/2016)

A partir de hui ja es poden descarregar i anar preparant la documentació per a sol·licitud de les ajudes, que es realitzaran a través de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. La sol·licitud encara no pot presentar-se, però si les preinscripcions.

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2

>BORSA D'ARQUITECTES (06/06/2016)

BORSA D'ARQUITECTES, PER A LA REALITZACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS I SI ÉS EL CAS DE L'ENCÀRREC DE PROJECTES PER PARTICULARS I DIRECCIÓ D'OBRA, EN L'ÀMBIT DE L'ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir del dimarts dia 7 de juny i fins al dijous dia 16 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d'arquitectes per a la realització de l'IEE, i si és el cas projectes, per a particulars, en l'àmbit de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Les Bases i l'imprés de la sol·licitud es troben en:

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2

>BORSA D'APARELLADORES/S (06/06/2016)

BORSA D'APARELLADORES/S, ARQUITECTES TÉCNIQUES/CS PER A LA REALITZACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS I SI ÉS EL CAS DE L'ENCÀRREC DE PROJECTES PER PARTICULARS I DIRECCIÓ D'OBRA, EN L'ÀMBIT DE L'ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-CANYAMELAR.

A partir del dimarts dia 7 de juny i fins al dijous dia 16 de juny, es podran presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa d'aparelladores/s, arquitectes técniques/cs per a la realització de l'IEE, i si és el cas projectes, per a particulars, en l'àmbit de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar.

Les Bases i l'imprés de la sol·licitud es troben en:

http://www.plancabanyal.es/subvenciones.php?idioma=2

>FIRMA DEL CONVENI DE L'ARRU EL CABANYAL - CANYAMELAR. (06/06/2016)

Demà, dimarts dia 7 de juny a les 13.00 hores, la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Na María José Salvador Rubert i l'Alcalde de València En Joan Ribó Canut, en la seu de l'empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. firmaran el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i l'Ajuntament de València, per a la gestió de l'actuació de Regeneració i Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent.

>Anunci BOP Contractació d'obres de renovació viària en els carrers Barraca, Reina i D (02/06/2016)

 

BOP 104/63 - 1 JUNIO 2016

Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre procediment obert per a contractar les obres de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent en els carrers Barraca, Reina i Dr. Lluch, entre els carrers Francisco Cubells i Amparo Guillem, incloses en l'àmbit del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell de la Generalitat.

>Anunci BOP Contractació d'obres de renovació viària en els carrers Barraca, Reina i Dr. Lluch (02/06/2016)

 

BOP 104/64- 1 de Junio 2016

Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre procediment obert per a contractar el servici de la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte de renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent en els carrers Barraca, Reina i Dr. Lluch (entre C/ Pescadors i Av. dels Tarongers) en la ciutat de València, incloses en l'àmbit del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, aprovat per decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell de la Generalitat.

>PROGRAMA-DEBAT EL CABANYAL-CANYAMELAR 27/05/2016 EN MEDITERRÁNEO TV (30/05/2016)

Web TV - Vídeo TV Mediterráneo

>La funció pública de l’habitatge a debat el pròxim dilluns al Centre Cultural La Nau (27/05/2016)
>PROGRAMA-DEBAT EL CABANYAL-CANYAMELAR 27/05/2016 EN MEDITERRÁNEO TV (26/05/2016)

Demà divendres dia 27 de maig, a les 21.30 hores, el programa de debat El Faro, que emet Mediterráneo TV, inclourà un monogràfic sobre El Cabanyal- Canyamelar, on intervindran Luís Casado, arquitecte i exDirector General d'Arquitectura i Habitatge; Vicente Gallart, gerent de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.; Maota Soldevilla de la plataforma Salvem El Cabanyal i Emiliano García de Casa Montaña. El debat serà moderat per el periodista Germà Arroyo.

>OBERT TERMINI DE SOL·LICITUD DE CESSIÓ D'ÚS DE LOCALS DE PROPIETAT MUNICIPAL. (26/05/2016)

Poden sol·licitar-ho les Associacions i Entitats sense ànim de lucre que estiguen inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Excm. Ajuntament de València o en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana que tinguen el seu domicili social o desenrotllen les seues activitats preferentment en la ciutat de València.

Tota la informació està disponible en la pagina web de l'Ajuntament de València.

Per a accedir directament punxe ací.

>Debat sobre la Llei per la Funció Social de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana (24/05/2016)

Dilluns, 30 de maig de 2016, a les 19 ha l' Aula Magna. C/ Universitat, 2.

DEBATS A LA NAU
www.uv.es/cultura

>OBERT TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ SOL·LICITUD D'AJUDES ARRU (19/05/2016)

La societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. obri un termini de preinscripció per als sol·licitants d'ajudes dins de l'Àrea de Regeneració i Renovació urbana del barri El Cabanyal-Canyamelar de València. Les ajudes suposen fins a 20.000 € i 30.000 €, en cas d'edificis de nova construcció. La informació es pot obtindre en les oficines de la societat, carrer de la Reina 105. Telèfon 963567579.

>La zona de la prolongació acollirà els primers pisos públics del Cabanyal (19/05/2016)

Las Provincias

L'empresa obri el termini perquè els veïns sol·liciten les ajudes de rehabilitació a l'espera que el Consell aprove el conveni.

>El Consell desbloqueja el conveni per a rehabilitar el barri del Cabanyal amb 1,2 milions (13/05/2016)

Levante-emv

La Direcció General de Vivenda entrega l'acord a l'ajuntament després de les queixes de Ribó pel retard en la tramitació.

>De cultius de marihuana a pisos per a nous veïns (04/05/2016)

Las Provincias

L'oficina del Cabanyal mostra les cases que ixen a subhasta.

> (30/04/2016)
> (30/04/2016)
>Últims passos per a la derogació de la prolongació de Blasco Ibáñez (28/04/2016)

Levante-emv

La Conselleria de Vivenda trau a informació pública les normes urbanístiques transitòries per al Cabanyal

>La societat Plan Cabanyal podrà rebre encàrrecs de rehabilitació (21/04/2016)

Las Provincias

L'entitat es convertirà a partir del dilluns en mig propi i servici tècnic de l'Ajuntament de València.

>ÚLTIMA HORA (20/04/2016)

Alienació d'immobles en el nostre Perfil del Contractant.

http://www.plancabanyal.es/licitacion.php?idioma=2

>A concurs la venda de tretze immobles del Plan Cabanyal (20/04/2016)

Levante-emv

Es tracta de dos edificis, quatre vivendes, quatre magatzems i tres solars

>Les primeres tretze vivendes buides del Cabanyal ixen a la venda (20/04/2016)

Las Provincias

Hi haurà prioritat de compra per a particulars, víctimes de violència de gènere o terrorisme i per a veïns majors de 65 anys o menors de 35.

>Un descans "digne" en una praderia de gespa i tombes blanques en El Cabanyal (24/02/2016)
>Impulsen una escola de futbol en el barri (23/02/2016)

Las Provincias

>La Generalitat deixa fora del procés urbanitzador huit milions de metres (17/02/2016)

Levante-emv

La Conselleria de Vivenda encarrega a un grup d'experts la revisió de les lleis urbanístiques. L'informe per a modificar la Lotup haurà d'arribar a les Corts abans de sis mesos

>El Cabanyal registra 150 immobles ocupats a l'espera del desallotjament policial. (17/02/2016)

Las Provincias

El Consistori se centra en peticions al jutjat de desnonaments de pisos municipals, encara que la majoria es deu a propietats privades

>Puig reformularà el pla Confiança per a ajustar obres com les del bulevard Sant Pere. (11/02/2016)

Levante-emv

Els assumptes econòmics i d'infraestructures pendents van copar bona part de la reunió que van mantindre ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de València, Joan Ribó, en l'ajuntament.

>Generalitat reformularà Pla Confiança per a adaptar-ho a necessitats actuals. (11/02/2016)

La Vanguardia

La Generalitat plantejarà un canvi en la Llei de Règim Local o la creació d'una nova llei que permeta als ajuntaments una "reformulación" dels projectes inclosos en el Pla Confiança, per a adaptar-los a les necessitats i prioritats actuals dels municipis.

>L'ajuntament desallotjarà als okupes "sense necessitat social" del Cabanyal (10/02/2016)

Levante-emv

L'alcalde anuncia la imminent reurbanització de l'avinguda Mediterrani i els carrers Reina, Barraca i Doctor Lluch, Amparo Guillem i Francisco Cubells.

>La policia inicia el desallotjament d'okupes en 26 edificis municipals del Cabanyal. (10/02/2016)

Las Provincias

Ribó anuncia en una reunió amb els veïns que en uns dies eixiran a concurs les primeres obres en el barri després de la derogació del pla.

>Joan Ribó dóna via lliure per a desallotjar vivendes ocupades en el barri. (09/02/2016)

 El Mundo

 El Cabanyal torna a moure's. Mentres arriba la promesa rehabilitació del barri, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat ahir als representants dels veïns, de la plataforma Salvem el Cabanyal i dels comerciants, que l'Ajuntament procedirà a denunciar casos de vivendes ocupades il·legalment en el barri.

>València desallotjará als "okupas" del Cabanyal sense risc d'exclusió social (09/02/2016)

 La Vanguardia

L'Ajuntament de València aplicarà la legislació i denunciarà, per al seu desallotjament, a les famílies que ocupen il·legalment vivendes buides de titularitat pública i privada en el barri del Cabanyal i que no estiguen en risc d'exclusió social.

>El Cabanyal ix al carrer en el sext aniversari del fi dels derrocaments (29/12/2015)

Levante-emv

Els veïns festegen l'efemèride per primera vegada amb la seguretat que el Pepri no tornarà.

>INFORMACIÓ PÚBLICA DEROGACIÓ DEL PEPRI DEL CABANYAL-CANYAMELAR I NORMES URBANÍSTIQUES TRANSITÒRIES (18/12/2015)
>PRESENTACIÓ ESTRATÈGIA DE DESENROTLLAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT PER AL CABANYAL (EDUSI) (14/12/2015)

Gabinet de Comunicació - Ajuntament de València 

L'objectiu és la millora de la qualitat de vida i de la situació econòmica, social i ambiental.

Han participat més de 100 col·lectius entre institucions, organitzacions i entitats públiques, privades i cíviques.

>Foment i el consistori firmen l'acord per a regenerar el Cabanyal (03/12/2015)

Levante-emv

Es desbloquegen així els 12,7 milions d'euros per a construir i rehabilitar vivendes en el barri.

>Emergents’ debat, en una trobada en La Nau, sobre innovació social i cultural (02/12/2015)

Elperiodic.com

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acull, els dies 3 i 4 de desembre, la Trobada Emergents, en la que es debatrà sobre innovació social i cultural.

>El Consell assessora a municipis per a accedir als fons FEDER per al desenrotllament urbà (13/11/2015)

Las Provincias

"La consellera ha animat als ajuntaments a què presenten projectes i que es tinga en compte "una visió més social i més sostenible".

>Desallotjades les primeres vivendes del Cabanyal sense recórrer a denúncies (08/11/2015)

Las Provincias

Del mig centenar d'immobles ocupats il·legalment en el Cabanyal, la Policia Local ja ha realitzat una mediació prèvia al desallotjament en 18 casos. D'esta xifra, ha aconseguit la marxa dels ocupants en quatre, mentres seguix a l'espera d'un resultat satisfactori en la resta.

>Reconeixement al Cabanyal en la reobertura del Teatre Musical (05/11/2015)

El diario.es

Després d'anys d'espera, el Teatre Musical torna a obrir les seues portes. I ho farà amb una gala inaugural on el protagonisme recaurà en els veïns del barri d'El Cabanyal. O almenys, així es vol des de l'Ajuntament de València.

>INICI DEROGACIÓ DEL PEPRI DE EL CABANYAL-CANYAMELAR (05/08/2015)

Després de l’acord de l’Ajuntament – Ple de 30 de Juliol de 2015 que inicià la derogació del PEPRI de Gener de 2001, les noves línies de actuació seràn definides en el document de planejament que el substituïsca.

C/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana