cabanyal
Inici | Perfil del contractant | Informació

PERFIL DEL CONTRACTANT

INFORMACIÓ I PROCEDIMENT

Pla Cabanyal-Canyamelar S.A., en compliment de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual i des del respecte als principis legalment establerts, de publicitat i lliure concurrència en el procediment de selecció del contractista i sempre amb la intenció de potenciar esta selecció amb un tractament igualitari, transparent i no discriminatori, ofereix a través del PERFIL DEL CONTRACTANT tota la informació sobre els expedients de selecció del contractista per a la contractació de l'execució d'obres, prestació de servicis i subministraments, alienació de parcel•les i locals comercials.

Així mateix en esta secció podeu accedir als documents facilitats per Cabanyal 2010 S.A. per poder prendre part en els procediments de selecció del contractista tramitats per la seva Direcció de Contractació (plecs de condicions, contractes tipus i documentació complementària), com també tota la informació puntual sobre l'estat i fase en els quals es troba cada expedient de licitació.

DADES GENERALS

Organització contractant: Sector públic.
Òrgans de contractació: Consell d'Administració de Cabanyal 2010 SA i Gerent.
C.I.F.: A 97628242
Idioma: Espanyol.
Adreça postal: Carrer de la Reina, 105, baixos, 46011, València, Espanya.

Perfil del contractant: En compliment de l'article 42 de la Llei de contractes del sector públic, el perfil del contractant de Plan Cabanyal – Canyamelar, S.A. es troba a l'adreça web www.contratacion.gva.es

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ

Instruccions de contractació que regeixen l'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada.

Instruccions de contratació

 

BASES PROCEDIMENT DE NOMENAMENT DE PÈRITS TAXADORS

Baixar Bases

 

RESULTAT SORTEIG

Baixar ResultatC/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana